Rapporten er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Grønlands Selvstyre og Færøernes Landsstyre samt flere ministerier, styrelser og forskningsinstitutioner, og den sætter rammerne for Danmarks og Rigsfællesskabets fremtidige rolle i Arktis.

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

”Arktis har de seneste år indtaget en stadig vigtigere plads på den nationale og internationale dagsorden. Klimaforandringer, øget tilgængelighed i Arktis og sikkerheds- og geopolitiske hensyn understreger hvorfor. Arktis har, og vil også fremover have, stor strategisk betydning for Danmark og for Rigsfællesskabet. Det er derfor også vigtigt for regeringen, at Danmark aktivt arbejder for at fastholde og styrke danske interesser i Arktis. Det giver Arktis-analysen os et solidt afsæt for, og jeg ser frem til efter sommerferien at drøfte regeringens indstilling med forsvarsforligskredsen.”

På baggrund af analysen indstiller regeringen at styrke Danmarks rolle i Arktis på tre overordnede områder:

 • Overvågning
 • Kommando, kontrol og kommunikation
 • Den operative indsats


Analysen peger både på nye initiativer og videreførelse af eksisterende tiltag med fokus på at gøre tingene anderledes og smartere med de værktøjer, som allerede er en del af Danmarks nuværende indsats i Arktis. Som et konkret eksempel lægger regeringen op til, at der fremadrettet skal være en komplet tredje fregatbesætning til Forsvarets tre fregatter - i stedet for de nuværende to en halv - for bedre at udnytte Forsvarets eksisterende fregatkapacitet.

Regeringen indstiller at gennemføre initiativerne inden for den økonomiske ramme, der allerede er afsat til at styrke Danmarks rolle i Arktis. Initiativerne skal styrke den samlede opgaveløsning, hvor eftersøgnings- og redningstjeneste, beskyttelse af havmiljøet, fiskeriinspektion og anden støtte til det civile samfund udgør centrale og rent civile opgaver. Initiativerne er derfor ikke udtryk for militær oprustning i Arktis.

Baggrund
Det fremgår af Aftale på Forsvarsområdet 2013-2017, at der i forligsperioden skal gennemføres en analyse af Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis. Analysen skal udgøre grundlaget for den fremtidige dimensionering af Forsvarsministeriets kapaciteter i Arktis. Der er i forsvarsaftalen afsat en økonomisk ramme på 120 mio. kr. årligt til finansiering af initiativer som følge af analysen.


Læs rapporten Forsvarsministeriet fremtidige opgaveløsning i Arktis inkl. nedenstående bilag (pdf)

Bilag:

 • BILAG 1: Kommissorium for Styrkelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis inkl. rettelser pr. 1. oktober 2014
 • BILAG 2: Sikkerhedspolitisk redegørelse om udviklingen i Arktis af 25. februar 2016
 • BILAG 3: Kundgørelse for Forsvaret, Cirkulære om afvisning af krænkelser af dansk område under fredsforhold
 • BILAG 4: Kongelig Anordning om forholdsordre for det militære forsvar ved angreb på landet og under krig
 • BILAG 5: Mål- og resultatkrav for redningstjenesten i Arktis - januar 2016
 • BILAG 6: Risikoanalyse, havmiljø - Environmental Risk Assessment Greenland
 • BILAG 7: Tillægsanalyse, havmiljø - Oil Spill Contingency Study Greenland
 • BILAG 8: DTU rapport vedr. Synergipotentialet i satellitbaserede systemer og droner i Arktis
 • BILAG 9: Terma rapport vedr. Mulig anvendelse af satellitter og UAV-platforme over Arktis
 • BILAG 10: Satellitkommunikation i Grønland og Arktis
 • BILAG 11: Særlig analyse vedr. Involvering og ansættelse af 1 maj 2015

 
Læs også vores baggrundsartikel om Opgaver i Arktis og Nordatlanten