Forsvarsministeren udtaler i den forbindelse:

”Det er i alle involverede parters interesse, at der snart kan blive sat et punktum for denne sag. Med beslutningen om ikke at kære kendelsen vil domstolene nu få mulighed for at vurdere sagens substans om Danmarks eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med deltagelse i Operation Green Desert.”

Forsvarsministeriet har ved beslutningen om ikke at kære Østre Landsrets kendelse navnlig lagt vægt på, at landsretten har foretaget en helt konkret vurdering af sagens oplysninger.

Operation Green Desert og de danske styrkers involvering deri vil nu blive behandlet af Østre Landsret. For yderligere information om Forsvarsministeriets syn på sagens faktum kan henvises til notat om operationen og rollefordelingen mellem de deltagende styrker, der tidligt i sagsforløbet blev offentliggjort af Forsvaret på dets hjemmeside.

Det er på det foreliggende grundlag fortsat Forsvarsministeriets opfattelse, at danske styrker ikke har foretaget frihedsberøvelser i forbindelse med operationen, at der ikke er foretaget nogen overdragelse af sagsøgerne til irakiske myndigheder, og at dansk rets betingelser for at statuere erstatningsansvar ikke er opfyldt.

Forsvarsministeriet finder ikke grundlag for at afstå fra at gøre indsigelse om forældelse i lignende sager, hvor det efter en konkret vurdering måtte vise sig relevant. Forsvarsministeriet har i den forbindelse bl.a. hæftet sig ved Østre Landsrets udtalelse om, at en yderligere bevisførelse meget vel kunne have haft betydning for spørgsmålet om forældelse. Forsvarsministeriet forbeholder sig derfor også at medtage forældelsesspørgsmålet ved evt. senere anke af sagen om Operation Green Desert.