Beredskabsstyrelsen udgiver i dag Nationalt Risikobillede. Rapporten peger på de 13 hændelsestyper, der udgør de største risici for det danske samfund. Herudover fremhæver rapporten 4 tendenser, der på længere sigt kan påvirke risikobilledet.

Nationalt Risikobillede sammenfatter Beredskabsstyrelsens arbejde med løbende at kortlægge og analysere samfundsmæssige risici. Nationalt Risikobillede repræsenterer dog ikke det samlede spektrum af risici, som det danske samfund eller borgere i landet står overfor, men koncentrerer sig om de risici, som Beredskabsstyrelsen i øjeblikket vurderer, at samfundets beredskabsaktører bør rette størst opmærksomhed mod.

"Det handler om at skabe et robust samfund", siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

"Det er et faktum, at Danmark også i fremtiden vil blive ramt af katastrofer og ulykker, der medfører store konsekvenser for samfundet. Det kan vi ikke undgå. Vi så det senest med for eksempel fugleinfluenzaen, stormen Urd og oversvømmelserne 4.-5. januar. Vi skal som samfund være parat til at håndtere disse hændelser, når de indtræffer, og Nationalt Risikobillede kan bidrage til at skærpe opmærksomheden på de mest relevante områder.

Nationalt Risikobillede er ikke en løsningsanvisning. Men rapporten peger på hændelsestyper, som myndigheder, virksomheder og samfundet bør fokusere energien på og planlægge i forhold til", siger Claus Hjort Frederiksen.

De 13 hændelsestyper (i uprioriteret rækkefølge):

 • Orkaner og stærke storme
 • Oversvømmelser fra havet
 • Ekstremregn
 • Højvirulente sygdomme
 • Husdyrsygdomme
 • Vand- og fødevarebårne sygdomme
 • Nukleare ulykker
 • Ulykker med kemiske stoffer
 • Maritime ulykker
 • Transportulykker
 • Cyberhændelser
 • Terrorhandlinger
 • Rumvejr


Rapporten peger på hændelsestyper, som samfundet efterhånden er vant til at håndtere, og andre, hvor der er flere ubekendte. Det påpeger chefen for krisestyringsenheden i Beredskabsstyrelsen, Mads Ecklon.

Danmark er flere gange blevet ramt af orkaner og oversvømmelser, og vi er godt forberedte på den type hændelser. Så er der andre typer hændelser i rapporten, hvor der er flere spørgsmålstegn. Det drejer sig om eksempelvis om større terrorangreb og rumvejr. Det er sværere at forudsige, hvordan sådanne hændelser påvirker samfundet, og dermed også hvordan man bedst forbereder sig. Men det gør det ikke mindre væsentligt at ruste sig så godt som muligt.

Fire tendenser på mellemlangt sigt
Udover de 13 hændelsestyper fremhæver Nationalt Risikobillede 4 tendenser, der inden for en tidsramme på 5-15 år kan komme til at påvirke risikobilledet.

De fire tendenser (i uprioriteret rækkefølge):

 • Sikkerhedspolitiske spændinger
 • Antibiotikaresistens
 • Irregulær migration
 • Øget aktivitet i Arktis


"De fire tendenser er allerede i spil i dag, og vi vil gerne gøre opmærksom på, at eksempelvis Ruslands ageren og den øgede opmærksomhed omkring Arktis meget vel kan komme til at spille en rolle på den mellemlange bane", siger Mads Ecklon.

Find publikationen Nationalt Risikobillede 2017 på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.