Når byggeriet af det kompleks, der skal huse Danmarks kommende F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup, går i gang, bliver det i et andet område på flyvestationen end oprindeligt planlagt.

Det skyldes, at Forsvarsministeriet efter et stærkt ønske fra lokale beboere har undersøgt en række alternative placeringer i et forsøg på at mindske støjgenerne fra den såkaldte terminalstøj fra hangar- og værkstedsområdet mest muligt.

Det nye kompleks kommer derfor til at ligge i den sydvestlige del af flyvestationen, hvor F-16-kampflyene også i dag opererer fra. Beregninger viser, at det er det optimale område i forhold til at reducere støjgenerne, ligesom der er tale om en bedre operativ løsning.

"Vi har holdt møder med beboerne i området og lyttet til deres bekymringer, og det er på den baggrund, at vi nu tager en beslutning om at ændre placeringen. Jeg er glad for, at vi i forligskredsen er kommet frem til en løsning, hvor naboerne til Flyvestation Skrydstrup bliver generet mindst muligt af støjen fra hangarområdet. Når vi i første omgang valgte at placere komplekset et andet sted, var det med den samlede pris for øje. Med den nye beslutning bliver det en dyrere, men også bedre løsning for såvel Forsvaret som beboerne i området. Jeg vil gerne beklage, at naboerne til Flyvestation Skrydstrup ikke har følt sig godt nok orienteret om støjgenerne for vores nuværende og fremtidige kampfly", siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Beslutningen er taget efter drøftelse med forsvarsforligskredsen, der samtidig er blevet orienteret om, at prisen for at opføre F-35-komplekset et andet sted end planlagt på flyvestationen bliver cirka 260 millioner kroner dyrere. Den samlede pris for anskaffelsen af F-35-kampflyene ventes dog ikke at blive dyrere end planlagt. Det skyldes blandt andet, at Nationalbankens kurssikring af amerikanske dollars har reduceret de forventede udgifter med i størrelsesordenen én milliard kroner på grund af en fordelagtig dollarkurs.

Ændringen medfører en forsinkelse af anlægsprojektet. Det vurderes imidlertid ikke at få konsekvenser for F-35-flyenes planlagte operative opgaveløsning som forudsat i den politiske aftale for anskaffelsen.

Flystøj
En ændret placering af faciliteterne til F-35 flyene får ikke indflydelse på flystøjen, som der fortsat arbejdes på at beregne. Når de endelige beregninger er færdige senere i år, skal det også undersøges, hvordan flystøjen kan håndteres.

Forsvarsministeriet arbejder på at arrangere en demonstrationsflyvning med et F-35-fly, så beboerne i området ved selvsyn kan se og høre flyet i aktion.

Der udestår fortsat beregninger af støjen fra de nuværende F-16-fly, så støj fra de to flytyper kan sammenlignes. Det arbejde forventes ligeledes færdigt i løbet af 2018.

Forsvarsministeriet ønsker et godt naboskab og anerkender, at naboerne til Flyvestation Skrydstrup ikke har følt sig tilstrækkeligt orienteret om støjen fra de kommende F-35 fly og de eksisterende F-16-fly samt reguleringen heraf. Det vil ministeriet arbejde på at forbedre ved blandt andet at etablere et system til overvågning af flystøj, der kan dokumentere, om præmisserne for miljøgodkendelsen overholdes.

Desuden vil Flyvestation Skrydstrup tage initiativ til nabomøder med berørte borgere ved flyvestationen for at informere om aktiviteterne på flyvestationen og drøfte mulig håndtering af de problemstillinger, der løbende kan opstå omkring støj, trafikforhold, beplantning omkring flyvestationen, operationsmønster mv.