Med den brede forsvarsforligsaftale i januar blev Beredskabsstyrelsen for første gang en del af et forsvarsforlig. Beredskabsstyrelsens operative kapacitet styrkes med forliget med 125 ekstra værnepligtige og ca. 25 befalingsmænd og officerer. Der tilføres yderligere 25 mio. kr. til styrket krisestyringskapacitet og anskaffelse af materiel.

”Styrkelsen af Beredskabsstyrelsen skal sikre gode betingelser, når store ulykker og katastrofer indtræffer. Og vi oplever i stigende grad, at beredskabet må rykke ud – både herhjemme og ude i verden bl.a. pga. af klimaforandringer. Så sent som i juli måned oplevede vi, at tørken i Danmark og Sverige krævede en særlig indsats fra beredskabet.

Den brede palet af opgaver som et stærkt statsligt redningsberedskab løser kommer os alle til gode. Særligt ved de store og omfattende ulykker, hvor beredskabet sammen med politi og andre myndigheder hjælper danskerne. Men også de mindre og knap så synlige indsatser er vigtige, og under mit besøg hos Beredskabsstyrelsen i Birkerød, vil jeg benytte lejligheden til at takke de ansatte for deres store og vigtige indsats”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Beredskabsstyrelsen i Birkerød er styrelsens centrale enhed. Her håndteres de fleste af styrelsens myndighedsopgaver som eksempelvis arbejdet med brandforebyggelse, beredskabsplanlægning, viden og analyse, beredskabsfaglige uddannelser og tilsyn samt rådgivning af det kommunale redningsberedskab. Beredskabets større nationale og internationale indsatser ledes fra Birkerød. Tjenestestedet fungerer herudover som kontaktpunkt for henvendelser fra myndigheder og organisationer i ind- og udland vedrørende større ulykker og katastrofer, herunder nukleare hændelser.