Det nye forsvarsforlig 2018-2023 er en substantiel investering i Forsvaret som et stærkt værn om Danmark. Partierne er enige om at løfte bevillingen med 800 mio. kr. i 2018 stigende til 4,8 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til en forøgelse af Forsvarets årlige bevilling med mere end 20 %, ligesom materielinvesteringerne øges betydeligt.

Med aftalen styrkes Forsvarets bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse, evnen til at bidrage til internationale operationer, evnen til at varetage Danmarks nationale sikkerhed, indsatsen på cyberområdet samt det statslige redningsberedskab.

”Aftalen understreger vores vilje og evne til at fastholde et trygt og sikkert Danmark og vores position som kerneland i NATO. Styrkelsen af Forsvaret er ganske enkelt nødvendigt i lyset af den forværrede sikkerhedspolitiske situation. Den aftale, som vi i dag har indgået, udstikker den strategiske retning for Forsvaret. Ved udgangen af forligsperioden står vi med et styrket dansk forsvar – med flere soldater og mere materiel – og hvor også beredskabet styrkes”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

"Socialdemokratiet har lagt stor vægt på at beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb skulle styrkes. Vi er derfor meget tilfredse med det betydelige fokus, der med afsættelsen af samlet 1,4 mia. kr. er på cyberområdet i det nye forsvarsforlig. Specielt er vi glade for, at vi afsætter 500 mio. kr. i reserve, da det vil gøre Danmark mere robust til at klare fremtidens udfordringer på cyberområdet. Når det gælder cybertrusler så går udviklingen meget hurtigt. Derfor er det vigtig med en øremærket pulje, så vi også er rustede til at håndtere fremtidens cyberudfordringer”, siger forsvarsordfører for Socialdemokratiet, Henrik Dam Kristensen

”I Dansk Folkeparti glæder vi os over et styrket forsvar med mere fokus på Danmark og det danske nærområde. Vi er især glade for, at værnepligten er styrket med et større antal værnepligtige og længere værnepligtstid for mange af soldaterne. Værnepligtsuddannelsen får nu større betydning og man vil som noget nyt bruge værnepligtige i mobiliserings- enheder i den nye brigade. Det er et stort skridt i den rigtige retning”, siger forsvarsordfører for Dansk Folkeparti”, Marie Krarup

” - Det er i betydeligt omfang lykkedes at dreje regeringens udspil i retning af de områder, der virkelig betyder noget for dansk sikkerhed: Forebyggende og stabiliserende indsatser ude i verden, cybersikkerhed og beredskab herhjemme, Arktis og forskning. På den baggrund er Radikale Venstre godt tilfreds med forliget”, siger forsvarsordfører for Radikale Venstre, Martin Lidegaard

”LA har haft en ambition om at øge frivilligheden i det danske forsvar og beredskab. Jeg er derfor glad for, at frivillighed i højere grad nu bliver et bærende element i forsvarets fremtidige rekruttering til den nye og mere tidssvarende værnepligtsuddannelse. Derudover har vi med forsvarsforliget lavet en fornuftig og vigtig plan for Danmarks fremtidige forsvar bl.a. med fokus på øget internationalt engagement, hvor Danmark som et NATO kerneland, fortsat kan yde en stærk indsats i den internationale kamp mod terror”, siger forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach

”Vi konservative har kæmpet hårdt for et løft i årevis, og nu kommer det. Det er vel nok det største løft af noget område indenfor det offentlige i denne regeringsperiode og første gang i årtier, at forsvarsbudgettet stiger. Det er vi som forsvarsparti glade for”, siger forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti, Rasmus Jarlov

”Venstre glæder sig over en aftale, der gavner Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet, og som tager højde for de udfordringer, Danmark står over for”, siger forsvarsordfører for Venstre, Peter Juel Jensen

Partierne er enige om et seksårigt rammeforlig, som udstikker den overordnede retning for Forsvarets og Redningsberedskabets udvikling.

Læs forligsaftalen her

Press Release in English