Jyllands-Posten bringer søndag den 18. marts en historie om støjen fra Forsvarets kommende F-35-fly.

Nyt Kampfly Program under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har sendt følgende faktuelle svar til Jyllands-Posten:
 
”Som en del af typevalgsprocessen blev der i 2015 udarbejdet støjrapporter for de deltagende kampflykandidater. Støjrapporterne havde alene til formål at sammenligne støjbelastningen for de deltagende kandidater. Det vil sige at forudsætningerne for de tre støjrapporter, og herunder også de valgte beregningspunkter, blev valgt ud fra, at de skulle understøtte det bedst mulige sammenligningsgrundlag i en typevalgsproces. Formålet med den refererede støjrapport fra 2015 var således ikke at understøtte en egentlig implementering af hvert af de tre fly, idet støjberegninger i den henseende afhænger af en række faktorer, herunder det endelige operationskoncept for flyene, som først ville blive fastlagt efter et valg af typen af kampfly.
 
Til støjrapporterne i 2015 blev udvalgt 17 beregningspunkter, som repræsenterede boligområder og enkelte boliger som spredt bebyggelse i det åbne land. Beregningspunkterne lå inden for 20 km fra banen for at give et indtryk af, hvor hurtigt støjens maksimalværdi ændrede sig med afstanden fra banen. Som et resultat af støjrapporten fremkom en række støjzoner rundt om flyvestationen. Alle de 41 boliger, som I refererer til i jeres henvendelse, var således repræsenteret i støjzonerne, uagtet at de enkelte adresser på listen ikke udgjorde deciderede beregningspunkter.
 
Rapporterne viste, at alle kandidater støjede mere end de danske F-16, og at F-35 var den af kandidaterne, der havde den mindste samlede støjbelastning.
 
De igangværende støjberegninger har derimod til formål at understøtte selve implementeringen af den valgte flykandidat, F-35. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at der i de nuværende beregninger forventeligt medtages over 200 beregningspunkter, hvor der i støjrapporterne blev medtaget 17 beregningspunkter. I de igangværende støjberegninger for henholdsvis F-16 og F-35 har Forsvarsministeriet defineret et beregningsområde på op til 20 km fra startbanen i dens længderetning og op til 10 km på tværs af startbanens længderetning. De konkrete beregningspunkter (adresser) er valgt ud fra de vedtagne kommunalplanrammer og er hentet fra kort.plansystem.dk, som er et system, der indeholder alle planforslag og vedtagne planer efter planloven
 
Adresserne i det definerede område (op til 20 km fra startbanen og op til 10 km på tværs af startbanen) er inddelt i en række områdetyper (fx boligområde, blandet bolig og erhverv). Inddelingen skyldes, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj varierer alt efter, hvilken områdetype der er tale om.
 
Hvad angår boligområder, er det ikke alle adresser, som medtages som beregningspunkter. Fx er der ved villakvarterer kun medtaget de adresser, som ligger tættest på flyvestationen. Adresser, der ikke ligger i et af de definerede områder i kort.plansystem.dk, betragtes i de fleste tilfælde som beliggende i spredt bebyggelse i det åbne land. Her er den vejledende grænseværdi for støj 60 dB. Det er tilstræbt også at medtage beregningspunkter, der ligger lige udenfor støjkonturerne, således at alle relevante adresser medtages. I de nye beregningspunkter indgår ligeledes størstedelen af adresserne fra listen over særligt støjplagede boliger, som I referer til i jeres henvendelse.
 
Støjrapporterne fra 2015 og de igangværende støjberegninger har således to forskellige formål, hvilket som beskrevet ovenfor har indflydelse på valget af beregningspunkter."