I årsredegørelsen vedrørende FE konkluderer TET, at FE generelt har iagttaget lovgivningens bestemmelser om tilvejebringelse af oplysninger om danskere. Men TET retter på nogle punkter kritik mod FE. Det gælder blandt andet i en ældre, enkeltstående sag, hvor FE ifølge TET ikke har iagttaget pligten til løbende at orientere TET om alle væsentlige spørgsmål vedrørende tjenestens behandling af oplysninger om danskere. 

”FE er en efterretningstjeneste, og mange af FE’s opgaver må derfor løses i dyb fortrolighed. Men dermed har FE også et helt særligt ansvar. Derfor er det ikke tilfredsstillende, når TET finder anledning til at rette kritik mod FE,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.
 
TET’s løbende stikprøvekontrol af FE’s søgninger i rådata viser desuden, at der i 13 procent af de udtrukne tilfælde uberettiget er foretaget søgninger i rådata. TET vurderer imidlertid, at de uberettigede søgninger i alle tilfælde har karakter af uagtsomme handlinger.

”Det er en høj fejlrate. Derfor er jeg glad for, at TET anfører, at FE har et betydeligt fokus på at nedbringe antallet af fejl. Jeg lægger stor vægt på, at det fokus fastholdes,” siger Trine Bramsen og fortsætter:

”Som forsvarsminister tager jeg kritik fra TET meget alvorligt, men jeg har også med tilfredshed noteret mig, at FE har taget kritikken til efterretning, og at de på baggrund af kritikken har iværksat en række initiativer. Jeg vil nøje følge udmøntningen af de initiativer, og jeg vil snarest mødes med TET for at drøfte opfølgningen.”

Også CFCS får – selv om centret ligesom FE helt generelt overholder de krav, der følger af lovgivningen – nogle kritiske bemærkninger af TET. Således finder TET det kritisabelt, at CFCS ikke tidligere har tilrettelagt sin interne kontrol på baggrund af en dokumenteret og ledelsesgodkendt risiko- og væsentlighedsvurdering. TET noterer sig imidlertid, at CFCS efterfølgende har fremsendt en sådan vurdering. 

BAGGRUND:

Årsredegørelserne er blevet oversendt til Folketingets Udvalg vedrørende Efterretnings-tjenesterne (Kontroludvalget). Det er en procedure, der følger af lovgivningen på området, hvoraf det fremgår, at regeringen skal forelægge de årlige redegørelser vedrørende FE og PET for Kontroludvalget inden offentliggørelse. TET’s årsredegørelser vedrører i stort omfang konkrete efterretningsmæssige forhold, som hverken FE, CFCS eller Forsvarsministeriet vil kunne kommentere offentligt.

Kontroludvalget fører den parlamentariske kontrol med efterretningstjenesterne, og udvalget orienteres blandt andet af regeringen om omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter, som er af betydning for efterretningstjenesternes virksomhed.

TET's redegørelse for Center for Cybersikkerhed 2018

TET's redegørelse for Forsvarets Efterretningstjeneste 2018