[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

De seneste år er Danmarks forsvarspolitiske samarbejde med Frankrig blevet stadig tættere. Ansættelsen af Prins Joachim sker for at forstærke samarbejdet på det sikkerhedspolitiske område med Frankrig. Prins Joachim tiltræder 1. september 2020.

”Det dansk-franske samarbejde er de seneste år blevet styrket med flere fælles missioner og indsatser rundt om i verden. Der er ingen tvivl om, at Frankrig er en meget nær allieret og tæt strategisk partner, når det gælder kampen mod terror og opretholdelsen af frihed og fred,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Prins Joachim får varig grad af brigadegeneral, og som forsvarsattaché vil han referere til Forsvarsministeriet. Ambassadøren i Paris er forsvarsattachéens daglige chef. Som et led i opprioriteringen af det dansk-franske samarbejde vil der samtidig blive udpeget en assisterende forsvarsattaché.

Siden september 2019 har Prins Joachim fulgt Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse på École Militaire. Videreuddannelsen i Frankrig er et supplement til Prins Joachims løbende arbejde i Forsvaret.

”Prins Joachim har en lang tilknytning til Forsvaret og afslutter i denne måned Frankrigs højst rangerende militære uddannelse inden for ledelse i bl.a. internationale forhold. De kompetencer vil blive bragt i spil sammen med hans indgående kendskab til landet, kulturen og et stærkt lokalt netværk. Derfor har han også stærke forudsætninger til posten som forsvarsattaché,” siger Trine Bramsen.

Prins Joachim vil fortsat varetage visse opgaver for Kongehuset, i det omfang fuldtidsstillingen som forsvarsattaché tillader det. Stillingen besættes for 3 år med mulighed for forlængelse.

Da Prins Joachim modtager årpenge, vil han ikke modtage løn i stillingen eller i øvrigt få dækket udgifter til bolig, skole eller lignende, som normalt hører med til stillingen. Forsvarsministeriet betaler et beløb til Udenrigsministeriet, der dækker ambassadens sædvanlige udgifter forbundet med stillingen, herunder udgifter til tjenesterejser, kontorhold og repræsentation.

Statsministeren vil fremsætte et beslutningsforslag om samtykke til Prins Joachims modtagelse af årpenge, så længe han bestrider stillingen som forsvarsattaché på Danmarks ambassade i Paris.


Militær baggrund

​​Prins Joachims militære uddannelse begyndte i 1987 som rekrut i Dronningens Livregiment. I 1988 blev Prins Joachim udnævnt til sergent, og i 1989 fulgte udnævnelsen til løjtnant i reserven. Efter udnævnelsen til løjtnant gjorde Prins Joachim fra 1989-90 tjeneste som delingsfører i en kampvognseskadron ved Prinsens Livregiment.

I 1990 blev Prins Joachim udnævnt til premierløjtnant af reserven og i 1992 fulgte, efter gennemførelse af videreuddannelsestrin I for officerer af reserven (VUT I), udnævnelse til kaptajn af reserven. Fra 1996 til 2004 var Prins Joachim chef for en kampvognseskadron i mobiliseringsstyrken ved Prinsens Livregiment og fra 2005 tilknyttet Danske Divisions stab som major af reserven.

Efter udnævnelse til oberstløjtnant af reserven i 2011 er Prins Joachim udpeget til chef for Forbindelsesofficersgruppen i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland.

I april 2015 blev Prins Joachim udnævnt til oberst af reserven i Hæren.

Den 1. november 2015 tiltrådte Prins Joachim i en ny stilling som særlig sagkyndig i Forsvaret i forhold til implementeringen af et nyt totalstyrkekoncept, der skal styrke anvendelsen af frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven.

Prins Joachim påbegyndte militæruddannelse på École Militaire i Frankrig i september 2019. Læs mere om uddannelsen her