Det er regeringens ønske, at den historiske opbygning af Forsvaret i indeværende forsvarsforlig fortsættes. Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være behov for at ændre på planlægningsgrundlaget, og opgørelsen ændrer ikke på, at Forsvarsministeriet overholder sine økonomiske rammer.

 

Forsvarsforliget fra 2018 har generelt vist sig at være økonomisk stramt. Det skyldes bl.a., at balancen mellem anlæg og drift har været uhensigtsmæssig, således at det har været nødvendigt at tilføre yderligere driftsmidler for at kunne indfri forligsinitiativerne, herunder bl.a. som følge af øgede driftsudgifter til Forsvarets operative kapaciteter, ændringer i operative behov mv. Således har Forsvarsministeriet lige nu en anlægsopsparing på mere end 4 mia. kr., mens den opgjorte ubalance vedrører drift.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler:

 

”Vi står med en aktuel udfordring i forhold til Forsvarets driftsøkonomi. Det mærkes i hverdagen for vores soldater. Lige nu er oplevelsen mange steder i Forsvaret, at det er svært at få enderne til at mødes på grund af stadig flere opgaver. Når vi adresserer problemet nu, er det fordi det vil være uansvarligt at lade det køre ind i de kommende år”. 

 

Den konstaterede ubalance skal derudover ses i sammenhæng med, at der arbejdes med et 15-årigt planlægningsgrundlag, der løbende justeres, og hvor anskaffelser skubbes frem og tilbage i tid ud fra operative behov og markedsmuligheder med henblik på at understøtte Forsvarets operative behov bedst muligt, og ud fra de rådige produktionsressourcer.

 

Det betyder, at der på et givent nedslagstidspunkt kan vise sig en planlægning større end den økonomiske ramme. Omvendt kan dette ændre sig på andre nedslagstidspunkter, hvis forudsætningerne ændrer sig, fx som følge af produktionsudfordringer, forsinkelser mv. Forligskredsen er således også orienteret om, at det aktuelle planlægningsgrundlag udgør et øjebliksbillede og ikke er udtryk for et endeligt budget eller indkøbsliste. Forsvarsministeriet følger dog planlægningen tæt og vil løbende holde forligskredsen opdateret.

 

Fakta: Materieldriftsplanen og IT-driftsplanen.

Ubalancen opgjort til 500 mio. kr. i 2022 og 500 mio. kr. i 2023 drejer sig om materieldrift og IT-drift, der årligt har en samlet økonomisk ramme på ca. 4 mia. kr. Materieldriftsplanen vedrører bl.a. indkøb, der understøtter driften af Forsvarets materielkapaciteter og enheder (fx reservedele, ammunition, missiler, brændstof, uniformer mv.). IT-driftsplanen omfatter drift og udvikling af koncernens systemer, herunder fx vedligehold af IT-infrastruktur, licenser mv.