Forsvaret støtter til politiet

Forsvaret kan støtte politiet ved løsning af en lang række forskellige opgaver.  Foto: Emma Kirketerp / Forsvaret.

Forsvaret genoptager støtten til politiets bevogtning af jødiske og israelske lokaliteter i København. Det sker for at aflaste politiet.

 

”Situationen i Israel og Gaza er med til at trække store veksler på politiets ressourcer. Blandt andet på den baggrund er det besluttet, at Forsvaret skal støtte med bevogtning af jødiske og israelske lokaliteter i København. Det har Forsvaret også gjort tidligere, og jeg er helt tryg ved, at vores dygtige medarbejdere kan løse opgaven i samarbejde med politiet”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Den pressede ressourcemæssige situation i politiet skal bl.a. ses i lyset af en længere periode med flere daglige demonstrationer, herunder med koranafbrændinger, øget fokus på billigelse af terror og et komplekst trusselsbillede. Hertil kommer, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) – som følge af konflikten i Israel og Gaza – har udarbejdet en række operative anbefalinger til politiet om bl.a. skærpet opmærksomhed vedrørende sikkerheden omkring israelske, jødiske og palæstinensiske interesser og aktiviteter i Danmark.

 

Forsvaret har tidligere bistået politiet med en række bevogtningsopgaver i bl.a. København, men støtten blev sat i bero i starten af 2022 grundet sikkerhedssituationen i Europa og det forhøjede beredskabsniveau for Danmarks bidrag til NATO.  

 

”Vi står i en situation, hvor terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Samtidig har vi over den senere tid oplevet daglige demonstrationer i vores gader. Og konflikten i Mellemøsten har ført til en helt uacceptabel opblussen i antisemitisme og utryghed blandt jøder i Danmark.  Vi har et dygtigt politi, der hver dag går på arbejde for at sikre vores tryghed. Men politiet har den seneste tid har været spændt hårdt for. Jeg er glad for, at vi nu aflaster politiet ved, at Forsvaret genoptager støtten til politiets bevogtning af lokaliteter i København. Det vil frigive flere hænder til andre vigtige politiopgaver”, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

 

Forsvaret forventer at kunne iværksætte støtten fra den 6. december 2023. Støtten vil blive løbende evalueret for at afdække yderligere behov og afledte konsekvenser.

 

FAKTA:
Forsvarets bistand til politiet sker efter politilovens kapitel 6 a. Efter politilovens § 24 a, stk. 1, nr. 4, kan politiet anmode om og modtage bistand fra Forsvaret i forbindelse med løsningen af bl.a. bevogtningsopgaver med henblik på at forebygge og afværge alvorlig kriminalitet og andre hændelser, der kan medføre fare for menneskers liv, helbred eller alvorlig skade på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg. Efter politilovens § 24 b, stk. 1, sker Forsvarets bistand til politiet under politiets ledelse og i overensstemmelse med de regler, der gælder for politiets varetagelse af de pågældende opgaver.

 

Det fremgår af forsvarsforliget for 2024-2033, at ”Forsvaret og Hjemmeværnet skal fortsat bidrage til opgaveløsningen for politi og civile myndigheder, herunder bl.a. til (…) bevogtningsopgaver (…). Kapaciteten til at støtte politiet og civile myndigheder skal øges i takt med den generelle styrkelse af Forsvaret.