Whistleblowerordning

FE's whistleblowerordning

Velkommen til den eksterne whistleblowerordning for FE

 

BEMÆRK: Ordningen kan ikke kan benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger, jf. whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1 link til whistleblowerlov. Det betyder, at du ikke er beskyttet af loven, hvis du indberetter klassificerede oplysninger.

 

Hvis din indberetning indeholder klassificerede oplysninger, bør du i stedet benytte den særskilte whistleblowerordning i FE, der er oprettet til dette formål. Den særskilte ordning kan kun benyttes af FE medarbejdere.

 

Denne whistleblowerordning er oprettet jf. whistleblowerlovens § 17, stk. 3, og er et supplement til Forsvarets Efterretningstjenestes interne whistleblowerordning, som kun kan benyttes af FE medarbejdere. For henvendelse til den interne whistleblowerordning henvises til Forsvarets Efterretningstjenestes orientering til medarbejdere.

 

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er, eller har været, ansat i FE, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i FE, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

 

Dertil kan du anvende whistleblowerordningen, hvis du er:

 • samarbejdspartner herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som FE samarbejder med
 • ansat hos en samarbejdspartner eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til FE
 • er eller har været medlem af direktionen eller varetager en anden rolle i relation til ledelsesorganet hos FE
 • frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos FE
 • en person, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører til FE

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

 

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

 

Hvis du er medarbejder i FE, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder.

 

Om anonymitet og fortrolighed

Forsvarsministeriets Departements whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via Statens Whistleblowersystem (SWS) kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden (link nedenfor). Denne dialog er ligeledes anonym.
 

Forsvarsministeriets Departements whistleblowerenhed administreres af Forsvarsministeriets Interne Revision og tilgodeser således en uafhængig behandling. Kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning

 

Ved opkald og personlige møder, behøver du ikke at oplyse dit navn, og du sikres derved en vis diskretion, idet dog et fysisk møde i sagens natur ikke kan regnes som fuldt ud anonymt.

 

Den særlige tavshedspligt i whistleblowerlovens § 25 betyder, at oplysninger om dig – hvis du har opgivet dem – ikke oplyses til andre uden dit samtykke. De indberettede personer kan dog blive oplyst om indholdet af de klager/anklager, som er fremført.

 

Du kan henvende dig elektronisk her:

Hvis du ikke har behov for at være anonym, kan du indberette fra en internet computer via dette link: https://FMN-DEP-FE.sit-wb.dk

 

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Forsvarsministeriets Departements netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Forsvarsministeriets Departements hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Forsvarsministeriets Departements netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adresse https://FMN-DEP-FE.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Forsvarsministeriets Departements netværk.

 

Du kan henvende dig telefonisk her:

Tlf. nr. +45 4082 0028
Telefontid hverdage: 10-15

 

Da telefonen til dagligt håndteres af en dedikeret medarbejder som også har andre opgaver, kan det ske, at telefonen ikke besvares når du ringer. I de tilfælde vil vi ringe tilbage til dig hurtigst muligt, hvis vi kan se dit opkaldsnummer, ellers vil vi anmode dig om at lægge en besked, eller evt. ringe igen senere.

 

Bemærk at opringninger fra FE’s telefoner typisk ikke viser et opkaldsnummer. Vi kan således ikke ringe tilbage, hvis du er FE medarbejder og du ikke lægger besked. 

 

Da oplysninger om navne på FE medarbejdere, afdelinger/kontorer i FE mv. regnes som sensitive oplysninger, som ikke må drøftes på telefonlinjer, der ikke er sikrede, så vil udgangspunktet for henvendelser ofte blive, at vi arrangerer et møde i trygge rammer, hvor du kan redegøre for de forhold som bekymrer dig.

 

Du kan benytte ovenstående telefonnummer for at lave en aftale med os. Møderne vil i udgangspunktet finde sted i Forsvarsministeriets Departement, Holmens Kanal 9, København K.

 

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig opfølgende spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kan derfor have behov for at aftale med dig, hvordan den videre kommunikation foregår. Dette vil i udgangspunktet også være fysiske møder jf. ovenfor.

 

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

 

Offentlighedsordning

Arbejdspladser, som er omfattet af offentlighedsloven, er efter whistleblowerloven omfattet af en særlig offentlighedsordning. Ordningen har til formål at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen det seneste år.
Offentlighedsordning 2023
Offentlighedsordning 2022

 

Her kan du læse mere fra relevante kilder

Sidst opdateret 30. maj, 2024 - Kl. 09.07