C-130- transportbidrag af personer og cargo under MINUSMA. Foto: Forsvaret.

C-130- transportbidrag af personer og cargo under MINUSMA. Foto: Forsvaret.

Forsvarets indsats fokuserer på at støtte landene i at blive bedre til at klare egne sikkerhedsudfordringer ved at opbygge deres kapaciteter på forsvars- og sikkerhedsområdet.

 

Det danske forsvar har gennem flere år været engageret i Afrika. Engagementet er i overensstemmelse med Danmarks ønske om dels at fremme dansk og europæisk sikkerhed, dels at opbygge lokal og regional kapacitet. Forsvaret af Danmark starter ikke ved egne grænser, hvilket bekæmpelse af international terrorisme er et godt eksempel på. Derfor er Danmark engageret i Østafrika, Sahelregionen og Guineabugten, ligesom Danmark også bidrager til internationale organisationers engagement på det afrikanske kontinent, herunder FN.

 

De danske indsatser i rammen af Freds- og stabiliseringsfonden i Afrika sigter bl.a. mod at støtte landene i at blive bedre til at klare egne sikkerhedsudfordringer ved at opbygge deres kapaciteter på forsvars- og sikkerhedsområdet.

 

Forsvarets indsats fokuserer primært på at støtte de pågældende lande med at opbygge de nødvendige kapaciteter til selv at bidrage til opretholdelsen af regional stabilitet.

 

Forsvaret er engageret for at:

 

 • Styrke Europas og Danmarks sikkerhed samt varetage danske interesser.
 • Bidrage til regional og kontinental stabilitet i Afrika.
  Støtte med opbygning af de afrikanske forsvarskapaciteter.

 

Initiativer i Østafrika

Freds- og Stabiliseringsprogrammet for Afrikas Horn er i den tredje fase og programmet for de næste fire år er i gang med at blive programmeret. Programmet for Afrikas Horn har et regionalt fokus på voldelig ekstremisme, grænseoverskridende, organiseret kriminalitet til lands og til vands samt kapacitetsudvikling af nationale og regionale konflikthåndteringskapaciteter og kompetencer. Initiativer i Østafrika inkluderer støtte til den Østafrikanske Reaktionsstyrke – Eastern Africa Standby Force (EASF) – bl.a. med udsendelse af en civil rådgiver og en politirådgiver, støtte til Den kenyanske Flåde med henblik på at styrke flådens evne til at eksekvere maritim myndighedsudøvelse samt bekæmpelse af pirateri og øvrig maritim kriminalitet, samt støtte via International Peace Support Training Centre (IPSTC) – til træning af afrikanske soldater, politifolk og civile eksperter i at kunne indgå i fredsstøttende missioner. Forsvaret bidrager ligeledes med flere rådgivere.


Forsvaret bidrager med rådgivere under Freds- og Stabiliseringsprogrammet for Afrikas Horn Én rådgiver er placeret ved den danske ambassade i Nairobi med henblik på at varetage koordinationen af forsvarsrelaterede projekter, mens en anden rådgiver er placeret i staben ved den kenyanske flåde i Mombassa.

 

Initiativer i Vestafrika

I Vestafrika støtter Danmark bl.a. etableringen og opbygningen af den regionale G5 Sahel styrke. I Guineabugten er Danmark aktiv i bekæmpelse af pirateri og anden maritim kriminalitet og har udsendt en maritim militærrådgiver til ambassaden i Nigeria og fra 2022 yderligere en maritim militærrådgiver til ambassaden i Ghana. I 2022 intensiveres kapacitetsopbygningen bl.a. af Ghanas  maritime specialstyrker, Ghana Navy Special Boat Service, og Forsvaret vil derfor have en mere eller mindre permanent tilstedeværelse i Ghana i løbet af året. Danske specialoperationsstyrker deltager desuden i årlige regionale kapacitetsudviklingsøvelser, herunder OBANGAME EXPRESS, der foregår i Vestafrika.


Herudover støttes FN’s indsatser i Afrika, f.eks. FN’s træningsprogrammer for afrikanske fredsbevarende

 

Stabiliseringsindsatser

Freds- og Stabiliseringsfonden (FSF) bidrager til international fred og sikkerhed gennem samtænkte indsatser i skrøbelige og konfliktramte kontekster. Fonden støtter et bredt spektrum af freds- og stabiliseringsindsatser samt kapacitetsudviklingsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Fonden støtter både omfattende regionale programmer og enkeltindsatser som reaktion på pludseligt opståede behov for stabilisering.

 

Økonomi
FSF blev oprettet som led i forsvarsforliget for 2010-2014. Det er en interministeriel fond, der finansierer freds- og stabiliseringsindsatser i skrøbelige og konfliktramte lande og regioner i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Ud over Forsvarsministeriet bidrager Udenrigsministeriet også finansielt til Fonden. Begge ministerier bidrager sammen med andre danske myndigheder til implementering af aktiviteterne. Forsvarsministeriets bidrag til fonden er blevet fastlagt i de respektive forsvarsforlig, og som en del af det nuværende forlig (2018-2023) blev det besluttet gradvist at øge Forsvarsministeriets bidrag fra ca. 84 mio. kr. i 2018 til ca. 152 mio. kr. i 2023. Af tabel 1 fremgår Forsvarsministeriets samlede økonomiske ramme for Freds- og Stabiliseringsfonden i det indeværende forsvarsforlig.

 

Tabel 1. Forsvarsministeriets ramme for Freds- og Stabiliseringsfonden

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ramme, mio. kr. 86,1 89,1 93,1 101,2 117,5 151,9

 

Samtænkningsstruktur
Et af hovedformålene bag oprettelsen af FSF i 2010 var at styrke samtænkningen mellem de forskellige danske indsatser i skrøbelige stater og konfliktområder. Fonden har muliggjort en koordineret indsats på regionalt, nationalt og lokalt plan. Skrøbelige stater står over for problemer på en lang række områder, hvilket afføder et behov for en bred kombination af aktører, værktøjer og interventioner. Her muliggør samtænkningsstrukturen sammenhængende og integreret politik og indsats på tværs af de relevante danske myndigheder. Fonden har bidraget til styrket tværministerielt samarbejde om sikkerhed og udvikling.

 

Til at sikre en koordineret anvendelse af Fondens midler, administreres den af en interministeriel samtænkningsstruktur med repræsentanter fra Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet med det formål at fremme samtænkning af stabiliseringsindsatserne. Styregruppen ledes på skift af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Der er udarbejdet retningslinjer for anvendelsen af fondens midler, som bl.a. fastlægger, at bevillinger på over 5 mio. kr. skal godkendes af de relevante ministre.

 

Fondens Fokus
Fondens indsatser implementeres ofte gennem flerårige programmer i lande og regioner. De nuværende freds- og stabiliseringsprogrammer er:

 

 • Irak og Syrien (2022-2025)
 • Ukraine (2022-2025)
 • Sahel-regionen (Mali, Niger og Burkina Faso) (2018-2022)
 • Maritim sikkerhed i Guineabugten (regionalt program med fokus på Nigeria og Ghana) (2022-2026)
 • Afrikas Horn (Somalia, Kenya og Etiopien) (2018-2022)

Herudover er der enkelte strategiske indsatser, herunder bidrag til Georgien, Pakistan, FN og NATO indsatser.

 

Indsatserne omfatter blandt andet følgende typer af engagementer:

 

 • Støtte til fonde og organisationer, herunder FN’s minerydningsorganisation og NATO fonde.
 • Udsendelse af personel fra Forsvarsministeriets myndigheder, herunder en maritim rådgiver til Guineabugten eller militære tolke til Ukraine.
 • Støtte til regionale og lokale træningsinstitutioner, herunder International Peace Support Training Centre i Kenya.
 • Støtte til regionale styrker.
 • Områder

  • Guinea
  • Guineabugten
  • Mali
 • Ramme

  Freds- og stabiliseringsfonden
 • Tidsinterval

  Fra 2008
 • Aktuel

  Ja