undervist 30 vestafrikanske søofficerer, så de bedre kan bekæmpe det store problem med pirateri i Guinea-bugten ud for Vestafrika.

Undervisning af 30 vestafrikanske søofficerer, så de bedre kan bekæmpe pirateri i Guinea-bugten ud for Vestafrika. Foto: Forsvaret.

Danmark har som en stor søfartsnation en særlig interesse i at bekæmpe pirateri. Det er en vigtig udenrigspolitisk prioritet for Danmark at bidrage til at styrke den maritime sikkerhed for den civile skibsfart i udsatte områder. Derfor har Danmark siden 2008, hvor truslen fra pirateriet ved Østafrika for alvor tog til, leveret markante bidrag til den internationale indsats for at imødegå pirateriet og anden maritim kriminalitet til søs i farvandet ud for Afrikas Horn og Guineabugten i det vestlige Afrika.

 

Danmark har som konsekvens af en stigende trussel i området udnævnt ambassadør Jakob Brix Tange til regeringens særlige repræsentant for maritim sikkerhed, som skal have særligt fokus på de aktuelle udfordringer i Guineabugten og skal understøtte danske myndigheders arbejde på området i samarbejde med rederibranchen og internationale partnere.

 

Regeringen har desuden i maj 2021 fået vedtaget B295 vedr. udsendelse af et militært skibsbidrag til Guineabugten i Folketinget. På baggrund heraf udsendte Forsvaret fregatten Esbern Snare med en samlet besætning inkl. delbidrag på 195 personer til Guineabugten i november 2021. Fregatten blev hjemtaget i februar 2022, da fregatten blev hjemtaget før tid grundet den sikkerhedspolitiske situation som følge af Ruslands ulovlige invasion af Ukraine. Formålet med indsættelsen af Esbern Snare i Guineabugten var at styrke den martime sikkerhed for danske og internationale skibe i området mod pirateri.

 

Ud over den militære indsats, som er ydet fra dansk side i farvandet ud fra Afrikas Horn og i Guineabugten, bidrager Danmark også til at løse de bagvedliggende årsager til pirateri via kapacitetsudvikling i Øst- og Vestafrika. Den danske indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet er således også rettet mod Guineabugten ved Afrikas vestkyst hvor Danmark siden 2016 har været engageret. Her har pirateri og væbnet røveri til søs givet anledning til stigende bekymring gennem de senere år.

 

Den succesfulde samtænkte danske indsats har – foruden Forsvarsministeriet – omfattet og omfatter fortsat en række danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet, Justitsministeriet samt Erhvervsministeriet, såvel som et samarbejde med det maritime erhverv.

 

Danske initiativer til bekæmpelse af pirateri og anden maritim kriminalitet fremgår af: 

 

Den militære indsats

I 2007 blev tre skibe fra United Nations World Food Programme (WFP) med nødhjælp til Somalia forsøgt kapret af pirater i farvandet ved Afrikas Horn, og derfor besluttede Frankrig i november samme år at ledsage skibe med nødhjælp. I 2008 overtog Danmark på fransk anmodning opgaven med ledsagelsen af skibene. Det danske inspektionsskib THETIS ledsagede i alt fire WFP under udsendelsen, og de undgik dermed at blive udsat for kapringsforsøg fra pirater. Denne indsats blev startskuddet for Forsvarets mangeårige indsats for at styrke sikkerheden for den civile skibsfart ud for Afrikas Horn.

 

Forsvaret har i perioden fra 2008–2015 flere gange udsendt skibsbidrag til den multinationale maritime koalitionsstyrke Combined Maritime Forces (CMF) Task Force 150 og 151 samt NATO’s antipiraterioperation Ocean Shield, der blev afsluttet i december 2016. Danmark har endvidere i perioder varetaget kommandoen over hhv. Ocean Shield og CMF’s Task Force 151. Danmark bidrager fortsat til CMF med stabsofficerer. Foruden skibsbidrag har Forsvaret jævnligt haft udsendt Challenger-overvågningsfly til overvågning af kysten ud for Somalia. Det seneste Challengerbidrag var udsendt i maj-juni 2017.

 

Med udsendelse af fregatten Esbern Snare til Guineabugten i efteråret 2021 til februar 2022, var Danmark igen militært tilstede i Afrika til bekæmpelse af pirateri. Skibsbidraget var indsat under national kommando. Foruden en fast besætning på omkring 120 mand, havde Esbern Snare hertil medtaget delbidrag fra bl.a. Frømandskorpset, Militærpolitiet samt Forsvars Sanitetskommando. Esbern Snare var hertil udrustet med en helikopter af typen MH-60R Seahawk, som blandt andet blev anvendt til rekognoscering for pirater og til hurtig udrykning til hændelser til søs.


Du kan læse mere om Forsvarets indsats på Forsvarets hjemmeside.

Forsvarets kapacitetsopbygning i Østafrika

Parallelt til den mere operative indsats har Danmark tillagt opbygningen af den lokale kapacitet en væsentlig prioritet. I Østafrika yder Danmark således fortsat et kapacitetsudviklingssbidrag med henblik på at undgå, at pirateriet genopblusser, og for at sikre at landene i regionen i højere grad selv kan bidrage til at løse de regionale sikkerhedsudfordringer. Den danske indsats omfatter bl.a. et bilateralt samarbejde med den kenyanske flåde, hvortil Forsvaret har udsendt en maritim rådgiver.

Forsvarets indsats i Guineabugten

Mens de fleste angreb ud for Afrikas Horn fandt sted i internationalt farvand, så finder en stor del af angrebene i Guineabugten sted inden for landenes territorialfarvand. Det betyder, at angreb inden for de berørte staters territorialfarvand først og fremmest er et nationalt og regionalt anliggende, hvilket fordrer regionale og nationale tiltag.

 

Forsvarets indsats er derfor i første omgang primært rettet mod kapacitetsudvikling af lokale sikkerhedsstyrker. Forsvarets aktiviteter findersted i regi af det samtænkte maritime freds- og stabiliseringsprogram for Guineabugten, der i sin nuværende tredje fase løber fra 2022-2026, og som har et samlet budget på 198 mio. kroner, hvoraf 98 mio. kroner kommer fra Forsvarsministeriet og er øremærket Forsvarets aktiviteter. Blandt andet har danske specialoperationsstyrker støttet uddannelse af partnerenheder fra Ghana og Nigeria med henblik på at styrke deres evne til at imødegå pirateri og anden kriminalitet til søs. Hertil har Danmark siden 2017 haft udsendt en maritim militærrådgiver til Nigeria og fra 1. januar 2022 har man udsendt endnu en maritim militærrådgiver til Ghana.

 

Her kan du kan læse mere om indsatsen ved Vestafrika

 • Områder

  Guineabugten
 • Ramme

  Koalition
 • Tidsinterval

  Fra 2008
 • Aktuel

  Ja