Forsvaret og politiet arbejder sammen til en krisestabsøvelse.

Forsvaret og politiet arbejder sammen til en krisestabsøvelse. Foto: Forsvaret.

Alle myndigheder har et selvstændigt ansvar for at forebygge større ulykker og katastrofer samt fleksibelt at kunne håndtere disse inden for eget område, når de indtræffer. Hvis Danmark rammes af en større ulykke eller katastrofe, kan det dog være nødvendigt med en ekstraordinær og koordineret indsats på tværs af myndigheder. Ved de ekstraordinære hændelser koordineres indsatsen inden for rammerne af det nationale krisestyringssystem.

Det nationale krisestyringssystem

Krisestyringssystemet i Danmark skal skabe forudsætningen for en handlekraftig og koordineret håndtering af større kriser, ulykker og katastrofer, der rammer Danmark, danskere eller danske interesser i udlandet.

 

Afhængigt af den enkelte trussel eller hændelse vil krisehåndteringen blive gennemført på et eller flere af følgende niveauer:

 

  • Skadesstedet
  • Lokale beredskabsstabe
  • Den nationale krisestyringsorganisation

På skadesstedet koordineres den samlede beredskabsindsats af politiet.

 

I hver af landets 12 politikredse er der under ledelse af politidirektøren etableret en lokal beredskabsstab, der skal koordinere større indsatser. I de lokale beredskabsstabe indgår der udover politiet faste repræsentanter fra Forsvaret og Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter.

 

Til at facilitere den operative koordination mellem myndighederne i tilfælde af større hændelser og kriser i Danmark er der oprettet en national operativ stab, også kaldet NOST. Her deltager eksempelvis Politiet, Forsvaret og sundhedsmyndigheder som faste medlemmer, og andre myndigheder og aktører kan deltage afhængigt af krisens karakter.

 

Krisestyringsøvelser

Der gennemføres regelmæssigt øvelser for krisestyringsorganisationen på både lokalt og nationalt plan.

 

Eksempelvis gennemføres der hvert andet år en stor nationale krisestyringsøvelser (KRISØV) med det formål at træne det nationale krisestyringsapparat. Her deltager de myndigheder, der i en reel krisesituation vil være en del af det samlede beredskab.

 

Nationalt Risikobillede

Beredskabsstyrelsen udarbejder med mellemrum publikationen Nationalt Risikobillede. Det seneste risikobillede fra 2022 peger på 14 hændelsestyper, der potentielt kan føre til større ulykker og katastrofer i Danmark.

 

Læs seneste udgave af Nationalt Risikobillede her 

Nationalt Risikobillede tjener som inspiration til myndigheder og andre organisationer og kan med fordel bruges som udgangspunkt for beredskabs- og øvelsesplanlægning.

 

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Beredskabsplanlægning er relevant for alle typer organisationer. En krise kan ramme virksomheder og myndigheder forskelligt, men de grundlæggende problemstillinger for beredskabet er de samme.

 

Formålet med beredskabsplanlægning er at skabe en robust organisation, der kan håndtere konsekvenserne af større ulykker og katastrofer, uanset årsag. Planlægningen skal sætte organisationen i stand til at genoprette sin drift oven på hændelsen.

 

Beredskabsstyrelsens hjemmeside er der relevante informationer om krisestyring, øvelser og beredskabsplanlægning for offentlige og private organisationer.

 

Samfundets samlede beredskab (totalforsvaret)

Formålet med samfundets samlede beredskab er at sikre en effektiv og koordineret indsats af samfundets samlede ressourcer i forbindelse med kriser, katastrofer eller større hændelser. Hensigten er at opretholde vitale samfundsfunktioner og beskytte befolkningens liv og ejendom. Det er afgørende for samfundets tryghed og sikkerhed, at beredskabets aktører effektivt kan støtte og samarbejde med hinanden.

 

Nye risici og trusler

Danmark står i dag over for et risiko- og trusselsbillede, hvor nye asymmetriske, dynamiske og uforudsigelige trusler er kommet til. Derfor er der behov for at fokusere på, hvordan samfundets ressourcer løbende tilpasses for at imødegå de nye udfordringer.

 

Forsvarsministeriet bidrager til denne vigtige opgave ved at sikre, at Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens ressourcer kan støtte samfundet i tilfælde af større hændelser og ulykker, eksempelvis ved større oversvømmelser eller ved olieforureninger i danske farvande.

 

Et velfungerende beredskab

Danmark har et robust samfund og et velfungerende og sammenhængende beredskab. Et moderne samfund som det danske må til stadighed arbejde på at reducere sårbarheden og øge robustheden for at kunne modstå de nye udfordringer og risici, som fremtiden eventuelt vil stille samfundet over for. Beredskabets kapaciteter skal derfor løbende justeres i takt med samfundets udvikling.

Nationalt Risikobillede

Beredskabsstyrelsen udarbejder med mellemrum publikationen Nationalt Risikobillede. Nationalt Risikobillede tjener som inspiration til myndigheder og andre organisationer og kan med fordel bruges som udgangspunkt for beredskabs- og øvelsesplanlægning.

Læs seneste udgave af Nationalt Risikobillede

Sidst opdateret 29. november, 2022 - Kl. 12.12