Forsvarsministeriet udpegede i 2005 og 2006 havmiljøområdet til at være et særligt indsatsområde og tog i den forbindelse initiativ til, at der skulle udarbejdes en risikoanalyse for havmiljøet, at der på baggrund af denne analyse skulle gennemføres en kapacitetsundersøgelse af det samlede havmiljøberedskab, samt at havmiljøberedskabsplanen eventuelt skulle revideres som følge af ovenstående analyse og undersøgelse.

Formålet med kapacitetsundersøgelsen er at undersøge, hvorvidt den nationale målsætning for beredskabet til bekæmpelse af havmiljøforureninger er tilstrækkelig - henset til risikoen for forureninger med olie og kemikalier, herunder hvorvidt de samlede ressourcer til forureningsbekæmpelse til søs er placeret mest hensigtsmæssigt i forhold til risici.

 
Der er på den baggrund af Forsvarsministeriet - ved COWI A/S foranstaltning - gennemført en ”Risikoanalyse for olie- og kemikalieforurening i danske farvande”, for så vidt angår Forsvarsministeriets ansvarsområde. Risikoanalysen belyser sandsynligheden for samt konsekvenserne af olie- og kemikalieforurening i danske farvande indtil 2020. Risikoanalysen med supplerende beregninger var færdigudarbejdet i oktober 2007 og indgår som et væsentligt element i kapacitetsundersøgelsen. Den samlede risikoanalyse kan læses her (ed. revideret i 2010).

 
Forsvarsministeriet færdiggjorde i december 2007 kapacitetsundersøgelsen og kapacitetsundersøgelsen blev medio januar 2008 sendt i høring hos relevante aktører på området. Forsvarsministeriet har på baggrund af høringssvarene (kan læses nederst på siden) udarbejdet et høringsnotat og indarbejdet relevante kommentarer i kapacitetsundersøgelsen. Den endelige kapacitetsundersøgelse kan læses her.

 
Kapacitetsundersøgelsen vil danne grundlag for den videre udvikling af beredskabet.

 
Det kan af risikoanalysen udledes, at de sejladssikkerhedsmæssige risikoreducerende (forebyggende) foranstaltninger har relativ stor effekt - set i forhold til de afhjælpende foranstaltninger, der sættes ind efter en forureningsulykke er sket. Derfor bør den fremtidige dimensionering, sammensætning og stationering af det nationale beredskab suppleres med risikoreducerende foranstaltninger. 

 
På baggrund af den udarbejdede risikoanalyse, internationale anbefalinger samt erfaringer fra tidligere nationale og internationale olieforureninger er der i kapacitetsundersøgelsen foretaget en række vurderinger og konklusioner. Som følge heraf er der i rapporten fremsat i alt 7 konkrete anbefalinger, hvoraf blandt andet kan nævnes, at det dedikerede havmiljøberedskab i Øresund helt eller delvist anbefales omplaceret til Frederikshavnsområdet.

Som en afledt konsekvens af omplaceringen til Frederikshavnsområdet, anbefales placeringen af Marinehjemmeværnets enheder revideret, så det blandt andet sikres at der fortsat er enheder i Øresund med flydespærringer om bord.”
 
I forbindelse med Forsvarsministeriets overtagelse af ressortansvaret for havmiljøforureningsbekæmpelse overgik der ikke materiel dedikeret til forureningsbekæmpelse i kystzonen. Af risikoanalysen kan det udledes, at cirka 20 procent af et givet olieudslip statistisk set vil ramme kysten.
 
Disse to forhold – sammenholdt med HELCOM Baltic Sea Action Plans anbefaling om en styrkelse af kapaciteter til brug for kystzonen – har gjort, at Forsvarsministeriet finder, at beredskabet i kystzonen bør styrkes. Det skal her bemærkes, at kapacitetsundersøgelsens anbefaling nummer fem alene går på at styrke beredskabet i kystzonen.
 
Forhold vedrørende beredskabet på kysten (dvs. på land), som kommunerne har ansvaret for, og som Miljøstyrelsen har et overordnet ansvar for i relation til samordning af kommunernes beredskabsplaner for kysten, er ikke en del af Forsvarsministeriets kapacitetsundersøgelse.
 
Forsvarsministeriet finder det imidlertid både relevant og væsentligt, at tværgående drøftelser om miljøforureningsbekæmpelse såvel på havet, i kystzonen og på kysten gennemføres med deltagelse af relevante myndigheder og organisationer for nærmere at afklare og sikre, at det samlede havmiljøberedskab er tilstrækkeligt og koordineret.
 
Forsvarsministeriet vil derfor inden for den nærmeste fremtid tage initiativ til at gennemføre tværgående drøftelser med relevante myndigheder og organisationer om miljøforureningsbekæmpelse såvel på havet, i kystzonen og på kysten.

 
Høringssvar: