Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil nedsætte en undersøgelseskommission om den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan.

På den baggrund præsenterede justitsminister Morten Bødskov, udenrigsminister Villy Søvndal og forsvarsminister Nick Hækkerup i dag udkastet til kommissoriet for undersøgelseskommissionen.

- Det er glædeligt, at arbejdet i undersøgelseskommissionen meget snart kan komme i gang. Jeg og resten af regeringen har længe ment, at der er en række forhold vedrørende den danske deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan, der trængte til at blive belyst grundigt og uafhængigt gennem en undersøgelseskommission. Det mente vi før vi kom i regering, og det mener vi nu. Derfor nedsætter vi en undersøgelseskommission, siger forsvarsminister Nick Hækkerup.

Under Justitsministeriet
Det er ifølge lov om undersøgelseskommissioner justitsministeren, der skal nedsætte en undersøgelseskommission.

Justitsminister Morten Bødskov har derfor i dag sendt et udkast til kommissorium for undersøgelseskommissionen om den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan til Folketinget.

Justitsministeriet lægger i udkastet til kommissorium op til, at undersøgelseskommissionen for det første skal undersøge og redegøre for baggrunden for den danske beslutning om at deltage i krigen i Irak. Denne del af undersøgelsen skal bl.a. omfatte en undersøgelse af og redegørelse for, på hvilket grundlag regeringen i foråret 2003 besluttede, at Danmark skulle deltage i krigen i Irak. 

Undersøgelseskommissionen skal for det andet undersøge og redegøre for, hvad danske styrker har foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under krigene i henholdsvis Irak og Afghanistan. Kommissionen skal i den forbindelse undersøge, om Danmarks folkeretlige forpligtelser er blevet overholdt.

Undersøgelseskommissionen skal bl.a. have til opgave at undersøge og redegøre for, om oplysninger videregivet til Folketinget om de nævnte forhold var retvisende og fyldestgørende.

Når det drejer sig om spørgsmålet om tilbageholdelse af personer, skal undersøgelseskommissionen på baggrund af den beskrevne undersøgelse og redegørelse komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde.

Undersøgelseskommissionen skal foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

Åbenhed er vigtigt
- Når vi gør det, så er det et klart politisk signal om, at vi tager vores folkeretlige forpligtelser meget alvorligt. Overholdelsen af menneskerettighederne og folkeretten er en hjørnesten i regeringens politik. Nedsættelsen af kommissionen er samtidig et signal om, at vi vil være åbne, om det der sker, og om det som er sket, siger forsvarsminister Nick Hækkerup.

Der er lagt op til, at undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde således, at den så vidt muligt kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse senest fem år efter, at kommissionen er endeligt nedsat. Fristen skal navnlig ses i lyset af, at kommissionen vil skulle tage hensyn til, at der for tiden verserer retssager om spørgsmål, som vil kunne have betydning for de forhold, som den vil skulle undersøge og redegøre for. Hertil kommer, at undersøgelseskommissionen bl.a. vil skulle gennemgå et særdeles omfattende materiale, og at kommissionen anmodes om at undersøge forhold, som strækker sig over en lang periode.

Det er hensigten, at undersøgelseskommissionen skal bestå af tre medlemmer med en dommer som formand. De to yderligere medlemmer vil være en advokat og en universitetsjurist. 

Læs hele udkastet til kommissorium her