Planen dækker Danmarks samlede indsats – både den politiske, militære, politimæssige og udviklingsmæssige indsats – indtil udgangen af 2014, hvorefter der ikke længere vil være danske kampenheder i Afghanistan. Planen lægger afgørende vægt på afghansk ejerskab, så ansvaret på alle områder både formelt og reelt overdrages til afghanerne. Samtidig bliver det med Afghanistanplanen 2013-2014 fastslået, at Danmark også efter 2014 fortsat vil være til stede og bl.a. yde en omfattende udviklingsbistand til landet.

Udenrigsminister Villy Søvndal udtaler:

”Jeg er meget glad for, at vi er nået til enighed om en solid og fremadskuende plan, der hviler på et bredt parlamentarisk grundlag. Med den nye aftale har vi fået en konkret plan for hvordan vi inden udgangen af 2014 får trukket de sidste danske kampenheder hjem til gengæld for et større fokus på den civile indsats. Planen er koordineret tæt med vores nærmeste alliancepartnere. Der er med andre ord tale om en plan der sikrer en ansvarlig overdragelse af det fulde ansvar til de afghanske myndigheder - og den gør det samtidig muligt for vores soldater at komme hjem. Opgaven i de næste to år bliver at støtte de afghanske myndigheder og den afghanske befolkning i at bevare og bygge videre på de allerede opnåede fremskridt.”

Forligspartierne og regeringen er enige om i 2013 og 2014 at videreføre den generelle reduktion af den danske militære tilstedeværelse i Helmand i takt med overdragelsen af ansvaret til afghanerne, behovet på jorden samt omlægningen og reduktionen af NATOs mission. Det nuværende danske styrkebidrag på ca. 650 personer forudses således frem mod udgangen af 2014 gradvist reduceret. Samtidigt fortsættes omlægningen fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. Senest ved udgangen af 2014 vil styrkebidraget alene omfatte trænings- og støttebidrag.

Forsvarsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Vi reducerer gradvist i løbet af de næste to år, og vi tager vores kampsoldater hjem på en måde, så vi bedst muligt sikrer de resultater, vores soldater har skabt – og som der står stor respekt om. Og så handler det om at sikre, at afghanerne i de kommende år selv bliver i stand til at varetage deres egen sikkerhed. Det betyder ikke, at arbejdet kan gøres færdigt i løbet af de næste to år – der vil være behov for international støtte til Afghanistan mange år frem i tiden. Men ansvaret for Afghanistans sikkerhed vil efter 2014 være forankret hos afghanerne. Vores rolle bliver derfor i højere grad at træne, rådgive og støtte afghanerne.”

Danmark vil i 2013-2014 også bidrage til opbygningen af det afghanske politi – både i form af udsendte danske polititjenestemænd samt med økonomisk støtte. Politiindsatsen i Helmand vil også blive gradvist reduceret og omlagt til fordel for indsatser på nationalt plan blandt andet ved bidrag til EUs politimission.

Forligspartierne og regeringen er enige om, at den civile indsats i tiden frem mod og efter 2014 skal vægte mere, og det vil dermed stå centralt for Danmarks engagement i Afghanistan. På udviklingssiden vil Afghanistan blive den største modtager af dansk udviklingsbistand med i gennemsnit 530 mio. kr. per år i perioden 2013-2017. Samarbejdet mellem de afghanske myndigheder og det internationale samfund skal normaliseres i retning af et mere traditionelt og langsigtet udviklingssamarbejde, hvor de afghanske myndigheders afhængighed af international støtte og bistand gradvist reduceres.

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler:

”Med stigningen udviklingsbistanden sender vi et signal om et langsigtet dansk partnerskab med Afghanistan i de kritiske år frem mod og efter 2014. Den nye plan sikrer, at bæredygtighed for den afghanske udvikling og kapacitetsopbygning af afghanske institutioner står helt centralt for dansk civil indsats. Samtidig vil vi holde den afghanske regering fast deres løfter om konkrete fremskridt på områder som overholdelse af menneskerettigheder, valgafholdelse og korruptionsbekæmpelse. Det skal have konsekvenser for bistanden, hvis afghanerne ikke leverer på deres forpligtelser.”

Afghanistanplanen 2013-2014 - På vej mod fuldt afghansk ansvar 
Faktaark vedrørende Afghanistanplanen