Militærmanualen skal styrke Forsvarets uddannelse i og anvendelse af den humanitære folkeret og krigens love yderligere.

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

”Det er afgørende, at vi sørger for, at vores soldater har et solidt afsæt for at løse de opgaver, de står over for i verdens brændpunkter. Det skal militærmanualen bidrage til ved at give et samlet og praktisk anvendeligt grundlag, når vi sender danske styrker ud på internationale opgaver rundt omkring i verden.”

Manualen behandler traditionelle emner som blandt andet fastlæggelsen af militære mål, anvendelsen af militære magtmidler samt beskyttelsesforanstaltninger i forhold til civilbefolkningen, sårede og tilbageholdte. Manualen behandler desuden omfanget af menneskerettighedernes anvendelse ved danske styrkers deltagelse i internationale operationer samt problemstillinger, der er fremkommet i forbindelse med Forsvarets deltagelse i internationale operationer.

”Der er ikke nogen tvivl om, at det danske forsvar har lært meget fra tidligere internationale operationer, det gælder også indsatsen i Irak og i Afghanistan. Når Forsvaret i dag for eksempel udarbejder direktiver i forbindelse med deltagelse i internationale missioner, bliver der trukket indgående på erfaringerne fra de sidste 10-15 år. Og det er militærmanualen et rigtig godt eksempel på, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Fakta
Det blev i Forsvarsforliget 2010-2014 besluttet, at der med henblik på yderligere at styrke Forsvarets uddannelse i og anvendelse af den humanitære folkeret og krigens love skal udarbejdes en dansk militær manual på området. Forligspartierne var endvidere enige om, at manualen skal tilføre Forsvaret merværdi.

En projektgruppe under Værnsfælles Forsvarskommando har gennem de seneste tre år skrevet udkastet til militærmanualen, som nu sendes i seks ugers høring med henblik på indarbejdelse af eventuelle bemærkninger ved styregruppen forud for militærmanualens endelige godkendelse. Der er tale om en omfattende ekstern høringsproces i forhold til at inddrage blandt andet civilsamfundet, herunder de faglige personelorganisationer, universiteter og NGO’ere.

Manualen skal udgøre et samlet videngrundlag for praktikere og en lærebog for teoretikere. De missionsspecifikke direktiver vil således stadigvæk blive udarbejdet specifikt for hver mission – blandt andet med baggrund i manualen.

Find udkastet til militærmanualen på Høringsportalen
Udkastet til militærmanualen er offentligt tilgængelig på Høringsportalen

Læs om militærmanualen