Undersøgelsen har vist, at de kommunale redningsberedskaber har været robuste i forhold til de hændelser, beredskaberne har stået over for de seneste år. De kommunale redningsberedskaber har med egne kapaciteter kunnet håndtere i gennemsnit 98 % af alle hændelser i perioden 2016-2018.

Forsvarsminister Trine Bramsen:

”Danmark skal have et robust beredskab, der er garant for borgernes tryghed. For mig er det vigtige ikke, hvad der står på skulderne af de ansatte i beredskabet, men om de kommer, når danskerne har brug for dem, uanset hvor i landet de bor. Det har vi i høj grad. Det er godt, for udfordringerne bliver ikke mindre de kommende år. Vejrudsigten for fremtiden kræver, at de er til stede og endnu mere beredte.”

Borgmester Jacob Bjerregaard, formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i KL:

”Kommunerne løser den borgernære beredskabsopgave så som brande og ulykker på ganske tilfredsstillende vis. Vi har dog brug for udvikling af beredskabet, så vi også er rustet til fremtidens opgaver så som klimahændelser og terror. Jeg har især noteret mig, at der er behov for et nyt koncept for udarbejdelsen af de planer, vi dimensioner vores beredskab efter. Derfor ser vi frem til et fortsat samarbejde med staten om denne opgave.”

Undersøgelsen viser også, at de kommunale redningsberedskaber alene eller med assistance fra naboberedskaber, Beredskabsstyrelsen og andre aktører har kunnet håndtere alle hændelser i perioden 2016-2018. Det samlede redningsberedskab i Danmark vurderes tilsammen at have været robust – også over for større og samtidige hændelser. Ved de hændelser, hvor de kommunale redningsberedskaber har fået støtte fra Beredskabsstyrelsen, har der typisk været tale om større og/eller længerevarende indsatser.

Der er dog et potentiale for at øge robustheden af det samlede redningsberedskab. Det kan ske ved udvikling af det tværgående samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber og mellem stat og kommune.

Rapporten indeholder bl.a. 16 eksempler på god praksis og otte forslag, som kan øge robustheden, bl.a. gennem bedre støtte til indsatsledere, flere fælles øvelser af større hændelser, nyt koncept for risikobaseret dimensionering og øget brug af data i planlægningen.

Analyse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering 2019
Bilag A: God praksis
Bilag B: Forslag til øget robusthed
Bilag C: Støtte fra værnepligtige