[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

Forsvarsministeren har i dag på vegne af regeringen orienteret Udenrigspolitisk Nævn om beslutningen om at tilbyde et nyt markant dansk bidrag til EU’s grænse- og kystvagtsagentur, Frontex, til bekæmpelse af irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet i Middelhavsområdet i 2021. 

Danmark tilbyder Frontex udsendelse af et Challenger-overvågningsfly i ca. 60 dage, et køretøj med termisk observationsudstyr i seks måneder og en forlængelse af det fælles patruljebådsbidrag med mandskab fra politiet og forsvaret indtil udgangen af 2021. Med bidragene følger ca. 38 årsværk fra forsvaret og ca. 10 årsværk fra politiet. Regeringen vil også om muligt udsende et overvågningsfly fra Hjemmeværnet i op til to måneder i 2021.

Regeringen vil derudover løbende vurdere muligheden for yderligere bidrag.


Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

"Regeringen har besluttet, at Danmark vil bidrage med vigtige overvågningskapaciteter til EU’s fælles grænseovervågningssamarbejde i Middelhavet. Det er en vigtig politisk prioritet for regeringen at styrke grænseovervågningen ved EU’s ydre grænser, bekæmpe irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet.

Bidraget skal også ses i lyset af Danmarks aktive udenrigs- og sikkerhedspolitiske indsats for stabilisering i nær- og konfliktområderne og understøtter dermed også regeringens samlede arbejde for et mere retfærdigt og humant asylsystem.”


Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Det er vigtigt, at vi tager vores del af ansvaret og hjælper med til at styrke EU’s kontrol med den ydre grænse. Vi har et stærkt ønske om fortsat at bidrage aktivt til Frontex, og derfor har regeringen besluttet, at Danmark skal levere et markant bidrag med både fly, både og et køretøj i 2021. I Forsvaret og Hjemmeværnet har vi de rette kapaciteter og dygtige folk til at løse denne vigtige opgave.”


Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Det er afgørende, at Danmark løfter sin del af ansvaret for at sikre effektiv kontrol af EU’s ydre grænser, så vi i fællesskab kan sætte ind mod grænseoverskridende kriminalitet og irregulær migration. Det gør vi med det bidrag, regeringen nu har besluttet, og som dansk politi er en central del af.”


Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye siger:
 
”Regeringen har en ambition om at skabe et mere retfærdigt og humant asylsystem, hvor der er ordnede forhold frem for menneskesmuglernes junglelov. En styrket kontrol af EU’s ydre grænser er et vigtigt skridt i den retning. Det skal ikke være muligt at krydse grænsen irregulært. Det er helt legitimt, at europæerne selv får kontrol med, hvem der indrejser på kontinentet.”


Baggrund om Danmarks bidrag til Frontex

Danmark har også tidligere bidraget til Frontex med kapaciteter fra Forsvarsministeriets og Justitsministeriets område. Danmarks kapacitetsbidrag i 2020 er planlagt til at omfatte et patruljebådsbidrag i hele 2020, et køretøj med termisk observationsudstyr i seks måneder fra april 2020 og et Challenger-overvågningsfly i ca. 30 dage i februar 2020. Desuden forventes et overvågningsfly fra Hjemmeværnet udsendt i op til to måneder i 2020.

Foruden materielbidrag bidrager Forsvaret og politiet også med personel til Frontex svarende til sammenlagt ca. 40 årsværk i 2020. Personelbidraget fra politiet består af politifolk til varetagelse af grænsekontrolopgaver og tvangsmæssige tilbagesendelser, mens Forsvaret bl.a. bidrager med personel til registrering af irregulære migranter og tolke.

Som følge af den nye Frontex-forordning fra november 2019 oprettes fra 2021 et stående korps, der på sigt skal udgøres af op til 10.000 operationelle medarbejdere. Korpset vil bestå af personale ansat af Frontex og udsendt personale fra medlemsstaterne. Antallet af personel, som medlemsstaterne skal bidrage med, vil stige gradvist fra korpsets oprettelse i 2021 og frem til 2027. I tillæg til personelbidraget kan de enkelte medlemsstater frivilligt bidrage med kapaciteter.

Hverken rets- eller forsvarsforbeholdet hindrer Danmark i at deltage i Frontex-samarbejdet, idet Frontex er en videreudvikling af Schengen-samarbejdet, som Danmark er en del af.

Læs mere om Frontex