Forsvaret hjælper politiet med kontrol af immigranter i det østlige Middelhav.

Forsvaret hjælper politiet med kontrol af immigranter i det østlige Middelhav.

Regeringen ønsker at bidrage aktivt til håndteringen af EU’s ydre grænser. Det er både i Danmarks og i hele Europas interesse, at Forsvarsministeriets område er med til at støtte op om Frontex’s operationer. De danske bidrag understøtter den fælles europæiske indsats mod illegale migrationsstrømme og værner om danskernes sikkerhed og tryghed.

Frontex – European Border and Coast Guard Agency

Det europæiske grænse- og kystvagtagentur, i daglig tale Frontex (af fransk: frontier extérieur), blev etableret i 2005 som en del af Schengen-samarbejdet.

Opgaven for Frontex består i at håndtere og koordinere indsatsen om EU’s ydre grænser. Med udgangspunkt i en overordnet mission ”together with the Member States, we ensure safe and well-functioning external borders providing security” har Frontex til opgave at adressere migrationsmæssige udfordringer, grov grænseoverskridende kriminalitet (smugling, trafficking og terrorisme) samt identificere mulige fremadrettede trusler mod EU’s ydre grænser. Frontex Joint Operations omfatter tre grænsetyper – sea, land og air. De bidrager alle til grænsekontrol, registrering af migranter og Search And Rescue (SAR).

Overordnet løser Frontex grundlæggende tre operative opgaver:

 • Gennemfører sårbarheds- og risikoanalyser med henblik på at understøtte indsatsen imod ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet.
 • Koordinerer og organiserer operationer i de EU medlemslande, der rejser behov herfor.
 • Understøtter medlemslandenes operationer vedrørende tilbagesendelser til oprindelseslande for personer, der ikke bliver meddelt ophold inden for EU.
 • Frontex støtter værtsnationerne med gennemførelse af operationer langs EU’s øst- og sydgrænser.

Som følge af den nye Frontex-forordning fra november 2019 oprettes fra 2021 et stående korps, der på sigt skal udgøres af op til 10.000 operationelle medarbejdere. Korpset vil bestå af personale ansat af Frontex og udsendt personale fra medlemsstaterne. Antallet af personel, som medlemsstaterne skal bidrage med, vil stige gradvist fra korpsets oprettelse i 2021 og frem til 2027. I tillæg til personelbidraget kan de enkelte medlemsstater frivilligt bidrage med kapaciteter.

Det nuværende danske bidrag til Frontex

I 2021 bidrager myndigheder inden for Forsvarsministeriets ressort med følgende kapaciteter til Frontex Joint Operations:

 • To udsendelser af et Challenger-overvågningsfly i ca. 30 dage.
 • Et køretøj med termisk observationsudstyr (Therman Vision Vehicle, TVV) i ca. 180 dage.
 • Fortsat udsendelse af fælles patruljebådsbidrag mellem Forsvaret og politiet indtil udgangen af januar 2022.
 • DEFENDER-flybidrag i ca. en måned fra Hjemmeværnskommandoen (HJK) i 2021.
 • Personelbidrag i form af tolke og personel til registrering af flygtninge og migranter.
 • Samlet udgør bidraget fra Forsvarsministeriets område ca. 28 årsværk i 2021. Herudover 2 langtidsudsendelser af to års varighed.    

 
Tidligere bidrag

Siden efteråret 2017 har Forsvaret udsendt personelbidrag, der har optaget fingeraftryk på ankomne flygtninge og migranter. Challenger-kapaciteten har tidligere været indsat flere gange siden 2015, hvor den primært har været indsat fra Sicilien.

I 2020 bidrog myndigheder inden for Forsvarsministeriets ressort med følgende kapaciteter til Frontex Joint Operations:

 

 • To køretøjer med termisk udstyr fra Kystredningstjenesten.
 • Ét i ca. 180 dage og ét i ca. 90 dage indsat til støtte for Joint Operation Poseidon i Grækenland på den græske ø Kos.
 • Et fælles patruljebådsbidrag mellem Forsvaret og Rigspolitiet i hele 2020 indsat til støtte for Joint Operation Poseidon i Grækenland på Kos (januar til juni 2020) og på Symi (juni til december 2020).
 • Et Challenger-overvågningsfly i ca. 30 dage to gange i februar og marts 2020 indsat til støtte for Joint Operation Poseidon i Grækenland på Kreta og på Rhodos.
 • Et Fennec-helikopterbidrag fra 1. juni 2020 til 12. august 2020. Et Defender-fly fra Hjemmeværnet i ca. 30 dage i august 2020 indsat til støtte for Joint Operation Indalo i Spanien.
 • Personelbidrag med 8.153 indsættelsesdage fordelt mellem hhv. tolke og personel, der optager fingeraftryk på ankomne flygtninge og migranter.
 • Områder

  Middelhavet
 • Ramme

  EU
 • Tidsinterval

  Fra 2017
 • Aktuel

  Ja