Danmark har igennem to årtier haft en markant, aktiv og mangestrenget indsats i Afghanistan. Et bredt flertal blandt Folketingets partier har bakket op om den danske tilstedeværelse. I anerkendelse af den indsats er partierne enige om behovet for at gøre en ekstra indsats for dem, der har stået side om side med Danmark.

 

Sikkerhedssituationen i Afghanistan er alvorlig. Taleban vinder frem, og udviklingen går hurtigere, end mange havde frygtet. Vi har et fælles ansvar for at hjælpe de afghanere, som nu er truede pga. deres tilknytning og bidrag til Danmarks engagement i Afghanistan.

 

Derfor tilbydes nuværende ansatte på den danske ambassade i Kabul samt tidligere ansatte på ambassaden eller af Forsvaret, der har haft ansættelse i løbet af de foregående to år, evakuering til Danmark. Evakueringen vil påbegyndes snarest og gennemføres gradvist, så ambassaden i Kabul fortsat kan fungere.

 

Aftalen indebærer, at regeringen i forbindelse med Folketingets åbning fremsætter et lovforslag, som etablerer et særligt og midlertidigt opholdsgrundlag til nuværende ansatte på den danske ambassade i Kabul, samt tidligere ansatte, der har haft ansættelse i løbet af de foregående to år. Opholdsgrundlaget vil være midlertidigt med en tidsbegrænsning på to år uden mulighed for forlængelse. Udlændinge, der er omfattet af det særlige og midlertidige opholdsgrundlag, vil dog kunne ansøge om opholdstilladelse i medfør af udlændingeloven efter ankomst til Danmark og på den baggrund opnå den status og de rettigheder, der følger af reglerne herom, herunder i forhold til familiesammenføring.

 

I nærmeste familie medregnes som udgangspunkt den lokalansattes ægtefælle/samlever og ugifte børn under 18. I helt særlige tilfælde kan øvrige personer i husholdningen, som den lokalansatte har forsørgeransvar for, også komme i betragtning. Kun én medfølgende ægtefælle vil kunne indgå i nærmeste familie, ligesom ingen ægtefæller under 18 år vil blive accepteret. Skulle dette få nogle til at afslå tilbuddet om evakuering til Danmark, er det selvfølgelig deres valg.

 

Sikkerhedsmekanisme

Som led i evakueringen og den kommende særlov indføres en sikkerhedsmekanisme, som i videst muligt omfang skal afdække, om de evakuerede ansatte og deres medfølgende familiemedlemmer udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark. Relevante myndigheder vil således forestå en umiddelbar sikkerhedsscreening af de pågældende personer, inden de rejser fra Afghanistan. Herudover vil de evakuerede personer skulle deltage i sikkerhedsinterview med udlændingemyndighederne og andre relevante danske myndigheder efter ankomsten til Danmark. Det vil være en betingelse for retten til det toårige ophold i Danmark, at de evakuerede personer ikke vurderes at udgøre en fare for Danmarks sikkerhed. Det bemærkes, at en effektiv sikkerhedsscreening afhænger af tilgængeligheden af relevante og valide oplysninger, der kan belyse forhold af betydning for sikkerhedsmæssige aspekter. Det er en udfordring i Afghanistan.

 

Tidligere begået alvorlig kriminalitet vil afskære de evakuerede personer fra retten til det toårige ophold i Danmark. Hvis de pågældende begår kriminalitet her i landet, vil de almindelige udvisningsregler gælde.

 

Såfremt en person er kommet til Danmark og først herefter vurderes at være en fare for Danmarks sikkerhed, eller det konstateres, at den pågældende har begået alvorlig kriminalitet, vil den pågældende som udgangspunkt ikke have ret til at opholde sig i Danmark.

 

Praktiske forhold for sagsbehandlingen i Afghanistan

Det gælder for både afgrænsningen af familien samt den sikkerhedsmæssige screeningsmekanisme, at den første sagsbehandling vil ske i Afghanistan. Det kommer til at skulle foregå under stort tidspres og i en udfordrende sikkerhedssituation, og med de generelle begrænsninger, der gælder i Afghanistan for så vidt angår f.eks. efterretninger og DNA-test.

 

Fortsat mulighed for støtte via Tolkeaftalen

De tolke, som Danmark har samarbejdet med, har primært været ansat af allierede lande. Derfor er det naturligt, at det er derigennem, de skal søge hjælp. Tolkeaftalen er etableret til de tolke og andre lokaltansatte, der er konkret truet eller i fare som følge af samarbejdet med Danmark, og som ikke kan få hjælp af deres ansættelsesland. Tolkeaftalen er fortsat åben under forudsætning af, at sagsbehandling er praktisk mulig. Der vil blive iværksat en oplysningsindsats med opfordring til, at truede personer omfattet af tolkeaftalen hurtigst muligt kontakter de relevante danske myndigheder, mens sagsbehandling kan gennemføres i Afghanistan. Der er tilført ekstra ressourcer, og ansøgninger behandles hurtigt.

 

Regeringen vil i tæt samarbejde med ligesindede lande fortsat afprøve muligheden for at identificere lande i regionen, hvor ansøgere under tolkeaftalen kan have ophold, mens deres ansøgning behandles.

NATO, EU og FN-Solidaritet

Partierne er endvidere enige om, at Danmark skal være klar til at drøfte en solidarisk byrdefordeling i forhold til lokalt ansatte hos NATO, EU og FN, og at anmodninger herom fra organisationerne vil blive drøftet i aftalekredsen.

 

Aftalepartierne er enige om at følge udviklingen i Afghanistan nøje, og at Danmark sammen med ligesindede lande løbende vil drøfte den videre håndtering, herunder i forhold til at støtte afghanere, der har haft en løsere tilknytning til landenes aktiviteter i Afghanistan.

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) udtaler:

 

”Jeg er glad for, at et meget bredt flertal af partier står bag aftenens aftale. Aftalen leverer på regeringens ønske om at lave en hurtig, holdbar og ordentlig løsning for de lokalansatte afghanere i Danmarks tjeneste. De lokalansatte på vores ambassade står i en helt særlig situation, og der er derfor enighed blandt partierne om, at der er brug for en særlov, og at selve evakueringen vil kunne foregå allerede før særlovens vedtagelse.”

 

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) udtaler:

 

”Vi har afsat ekstra medarbejdere til at sikre hurtig afklaring både i Danmark og på jorden i Afghanistan. Tolkeaftalen er etableret til de tolke og ansatte, der er konkret truet eller i fare som følge af samarbejdet med Danmark og ikke kan få hjælp af deres ansættelsesland. Ordningen er fortsat åben og ansøgninger behandles hurtigt. Jeg kan kun opfordre til, at man bruger den mulighed.”

 

Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører V, udtaler:

 

”I Venstre er vi glade for, at vi har indgået en aftale der sikrer, at ingen ansatte der har arbejdet for Danmark lades i stikken. Vi har i aftalen fået en model der garanterer de lokalt ansattes sikkerhed, og dermed leveret på det moralske ansvar vi har over for dem der hjælper os. Situationen i Afghanistan har ændret sig meget over sommeren, og derfor har vi også måtte handle hurtigt, hvis vi skulle leve op til vores ansvar og det gør vi med denne aftale.”

 

Karsten Hønge, udenrigsordfører SF, udtaler:

 

”Endelig kan de mennesker som har hjulpet Danmark se frem til tryghed. Det kunne da også bare mangle, for selvfølgelig skal vi stå bag vores samarbejdspartnere. Jeg vil fortsat følge situationen tæt omkring de afghanere, som gennem hjælp til journalister og civile projekter kan være mål for Talebans hævn”

 

Martin Lidegaard, udenrigs- og forsvarsordfører RV, udtaler:

 

”Jeg er lettet over, at der nu er bred enighed om at handle hurtigt og tilbyde vores lokalt ansatte i Afghanistan hjælp så hurtigt som muligt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne havde set, at der også var mulighed for allerede nu at hjælpe enkelte af de mest eksponerede folk i de civile projekter, som Danmark har været stærkt engageret i, men må også notere, at der ikke er flertal for det nu. Vi vil derfor holde regeringen fast på nøje at følge udviklingen og finde veje at løfte dette ansvar på i samarbejde med ligesindede lande.”

 

Eva Flyvholm, udenrigsordfører EL, udtaler:

 

”Det er så godt og vigtigt, at vi nu kan tilbyde medarbejderne i Afghanistan og deres familier et visum til Danmark. Det er afgørende, at de kommer i sikkerhed, og jeg er glad for, at både Regeringen og flere andre partier nu er med på at rykke.”

 

Marcus Knuth, udenrigsordfører K, udtaler:

 

”Vi skylder vores ansatte, der har arbejdet for os gennem lang tid, at vi tager hånd om dem. Det gælder både vores tolke fra indsatsen i Helmand og vores medarbejdere på ambassaden i Kabul. Derfor er vi rigtig glade for denne her aftale, som sikrer vores ambassademedarbejderes fremtid i en ellers usikker tid i Afghanistan. Vi er også glade for, at et så bredt flertal af partier står bag aftalen.”

 

Jens Rohde, politisk ordfører KD, udtaler:

 

“For KD handler denne aftale om værdighed i dansk udenrigspolitik og en sikring af danske soldaters arbejdsvilkår i fremtiden. Vi støtter aftalen, så vi kan redde menneskeliv. Men vi tilkendegiver vores bekymring over, at de evakuerede alene tildeles midlertidigt ophold og senere skal dokumentere, at deres liv er i fare ved tilbagesendelse. Vi har før set myndighederne vurdere områder som sikre på et yderst tvivlsomt grundlag, og sporene skræmmer. Det er mennesker, der har arbejdet for Danmark. De burde tildeles permanent ophold.”

 

Annette Lind, udenrigsordfører S, udtaler:

”Afghanistan står i en svær situation og alle lande, der som Danmark, har gjort en indsats i Afghanistan står nu overfor svære dilemmaer. Vi kan ikke stille alle, der har været i kontakt med den danske indsats i udsigt, at de kan blive evakueret. Samtidig har vi et særligt ansvar for de afghanere, der er ansat af Danmark. Derfor må man foretage svære, men nødvendige afgrænsninger. Det er aftalen også udtryk for. Det ansvar tager vi på os og jeg er glad for, at så bredt et udsnit af folketingets partier vedstår sig det ansvar og har fundet en god og ordentlig løsning.”

For udtalelse fra Alternativet, kontakt politisk rådgiver Jan Kristoffersen: 61 62 33 46

 

For yderligere information:

Udenrigsministeriet: pressevagten@um.dk

Forsvarsministeriet: presse@fmn.dk