F-35 bliver Danmarks næste kampfly og skal fra 2027 overtage efter F-16 kampflyet. Foto: Simon Elbeck.

F-35 bliver Danmarks næste kampfly og skal fra 2027 overtage efter F-16 kampflyet. Foto: Simon Elbeck.

Danmarks nye kampfly | F-35A Lightning II

Danmarks nye kampfly hedder F-35. F-35 sikrer, at vores flyvevåben også i fremtiden kan være en garant for Danmarks sikkerhed.

Med anskaffelsen af F-35 fortsætter Danmarks nuværende operative kapacitet inden for kampfly og sikrer, at Danmark fortsat har handlefrihed og evnen til at hævde dansk suverænitet, at kunne indsættes i internationale operationer på niveau med forpligtelserne i forhold til NATO’s krav og ultimativt bidrage til NATO’s kollektive forsvar af dansk og allieret territorium.

Danmarks muligheder for som suveræn stat at varetage egen sikkerhed og danske interesser afhænger af Forsvarets evne til at opretholde fleksible og effektive kapaciteter, herunder kampfly.

F-35 kampflyets opgaver bliver at bidrage til overvågning af dansk og tilstødende luftrum, afvisning af krænkelser af dansk luftrum samt forebyggelse af konflikter og krig.

F-35 erstatter de mere end 40 år gamle F-16.

Typevalgsproces

Typevalgsprocessen blev påbegyndt i 2013, og var en genopstart af en tidligere typevalgsproces, som blev sat i bero i 2010. I typevalgsprocessen indgik Eurofighter, F-35A Joint Strike Fighter og F/A-18F Super Hornet. Formålet med processen frem til typevalget var at skabe det bedst mulige grundlag for en politisk beslutning om typevalg blandt de tre deltagende kampflykandidater.

Kampflyaftalen

Regeringen, Socialdemokraterne, De Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgik 9. juni 2016 aftale om at anskaffe 27 F-35A kampfly.

Kompensationsordning og anlægslov

Flystøjsberegninger fra foråret 2019 viste, at støjbilledet for F-35 bliver større i forhold til støjbilledet i dag, hvor der flyves med F-16.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blev i november 2019 enige om en kompensationsordning for støjen fra F-35 kampflyene fra Flyvestation Skrydstrup.

Et bredt flertal i Folketinget har derudover vedtaget en lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup, hvor kompensationsordningen er udmøntet. På den baggrund har Forsvarsministeriet udstedt bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 om kompensation for støjgener fra Flyvestation Skrydstrup.

Du kan læse mere om kompensationsordningen på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hjemmeside.

Nyt Kampfly Program

Til at forberede beslutningsgrundlaget for anskaffelsen af nye kampfly blev Nyt Kampfly Program oprettet i marts 2013. Nyt Kampfly Program var en integreret del af Forsvarsministeriets departement og havde blandt andet til opgave at evaluere de tre kampflykandidater.

Nyt Kampfly Program overgik i 2017 organisatorisk til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som varetager den fremadrettede anskaffelse og implementering af F-35 kampflyet.

Mere information

Med F-35 får Danmark et kampfly, der er sine konkurrenter overlegen. Men hvad er det egentlig F-35 kan, og hvordan kan det bidrage til et mere sikkert og trygt Danmark? Bliv klogere her.

Læs mere om F-35 på Forsvarets store temaside

Sidst opdateret 12. december, 2022 - Kl. 15.28