Øvelse Tappik, der træner redning til søs indenskærs i Grønland, stiller store krav til samarbejdet mellem de politikutterne, søværnets skibe, Beredskabet i Nuuk og Arktisk Kommando. Første øvelse i år var tilrettelagt af politiet.

Øvelsen Tappik, hvor der trænes redning til søs indenskærs i Grønland. Samarbejde mellem politikutterne, Søværnets skibe, Beredskabet i Nuuk og Arktisk Kommando. Foto: Forsvaret.

Det danske forsvar står som et stærkt værn om Danmark, og med forsvarsforliget 2018-2023 styrkes det danske forsvars evne til at varetage Danmarks nationale sikkerhed og det statslige redningsberedskab yderligere.

 

Forsvaret

Forsvarets nationale opgaver varetages både til lands, til vands og i luften, og omfatter blandt andet redning af nødstedte, overvågning af danske farvande, ambulanceflyvninger og bekæmpelse af havmiljøforurening. Yderligere støtter Forsvaret politiet med enheder til antiterror-beredskabet, personbeskyttelse, helikopterstøtte samt lejlighedsvis øvrig personel- og materielstøtte.

 

Udviklingen i den arktiske region medfører, sammen med klimaforandringerne, endvidere et øget fokus på dansk tilstedeværelse i Rigsfællesskabets territorium i Arktis og Nordatlanten, hvor Forsvaret løser vigtige opgaver med bl.a. at hævde Danmarks suverænitet.


Læs om Forsvaret | Læs om Forsvarets nationale opgaver på forsvaret.dk

Hjemmeværnet

En stor del af de militære opgaver, der løses i Danmark til støtte for samfundet, løses af Hjemmeværnet. Hjemmeværnets frivillige har således en afgørende betydning for sikkerheden i Danmark, og varetager opgaver inden for bl.a. færdselsregulering, afspærring af gerningssteder, hjælp ved oversvømmelser, storme og eftersøgninger af forsvundne personer. Hjemmeværnet er også med til at sikre, at Danmark kan yde den fornødne værtsnationsstøtte til NATO-enheder på dansk territorium, og bidrager derigennem til et troværdigt forsvar i NATO.

Læs om Hjemmeværnet | Læs om Hjemmeværnets nationale opgaver på hjv.dk

Beredskabsstyrelsen

Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer eller ved overhængende fare herfor. Dette gælder f.eks. i forbindelse med brande, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne. Redningsberedskabet løser endvidere redningsopgaver, herunder frigørelse af fastklemte, i forbindelse med ulykker.

Læs om Beredskabsstyrelsen | Læs om Beredskabsstyrelsens nationale opgaver på brs.dk

Frivillige

I Hjemmeværnet og i Beredskabsstyrelsen udføres en stor og vigtig indsats af frivillige.

Læs om frivillige

Sidst opdateret 11. november, 2022 - Kl. 12.50