Den blev iværksat som led i regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse. Undersøgelsen blev gennemført i første kvartal af 2006 af den uafhængige britiske ekspert Sir Kevin Tebbit KCB CMG, der tidligere bl.a. var chef for en af Storbritanniens efterretningstjenester og medlem af den britiske Joint Intelligence Committee.

 

Rapporten består af en klassificeret del samt et ikke klassificeret indledende afsnit, der i overordnede træk beskriver rapportens 18 anbefalinger, og som hermed offentliggøres.

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i den anledning:
”Det er med stor tilfredshed jeg har noteret mig, at rapporten konkluderer, at FE er blandt de 3-4 europæiske tjenester, som effektivt er ved at imødegå nutidens udfordringer, og at tjenesten udnytter sine ressourcer så effektivt, at det vurderes, at denne leverer et godt afkast i forhold til investeringen.

Rapporten peger imidlertid også på, at der i disse tider stilles mange forskelligartede krav til tjenesten, hvorfor denne til stadighed står over for nye udfordringer. Det er bl.a. på denne baggrund, at Sir Kevin Tebbit har afgivet de 18 anbefalinger, der overordnet er beskrevet i rapportens ikke klassificerede del, som jeg offentliggør i dag.

Rapportens anbefalinger spænder bredt, men der er tale om meget konstruktive forslag, hvoraf en række faktisk allerede er indeholdt i regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse.
Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste har over for mig tilkendegivet, at han er enig i disse vurderinger.
Regeringen vil nu nøjere overveje de konkrete anbefalinger, forinden der træffes beslutning om det videre forløb.”


Der er gennem de seneste år iværksat en række initiativer vedrørende efterretningstjenesterne med det formål at styrke disses indsats mod bl.a. international terrorisme.

På forslag fra den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæm-pelse besluttede regeringen derfor i efteråret 2005, at der burde gennemføres en benchmarking af efterretningstjenesterne.
Benchmarking-undersøgelsen skulle vurdere kvaliteten og relevansen af tjenesternes produkter, arbejdsprocesser, organisation og ressourceanvendelse.

Undersøgelsen tog afsæt i det udkast til kommissorium, der er optrykt som bilag 5 til den tværministerielle arbejdsgruppes rapport fra november 2005.

Sir Kevin Tebbit KCB CMG, som gennemførte benchmarkingen af Forsvarets Efterretningstjeneste, har været i tjeneste som embedsmand i 36 år, herunder både i det britiske forsvars- og udenrigsministerium. Det er især hans tid inden for det britiske efterretningsvæsen, der har givet ham det særlige kendskab til den type efterretningsvirksomhed, som Forsvarets Efterretningstjeneste udøver.