Det er grundlæggende forsvarets opgave at bidrage til at sikre Danmarks sikkerhed og suverænitet. Som led i varetagelsen heraf og med henblik på i øvrigt at fremme danske interesser indgår forsvaret som et helt centralt element i den aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik, som regeringen ønsker at føre.

Der er samtidig bred politisk enighed om, at også forsvaret må yde sit bidrag til den genopretning af samfundsøkonomien, som regeringen tillægger den allerhøjeste prioritet.

Regeringen ønsker derfor en udvikling af forsvaret, der kan sikre dette, samtidig med at forsvaret opretholder sin evne til at spille en central rolle i den aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Forsvaret står således overfor væsentlige udfordringer i de kommende år i form af store krav om udvikling samt krav om, at opgaver løses på nye og mere omkostningseffektive måder.

Hertil kommer, at der er iværksat et arbejde, hvor forsvarets øverste ledelse må forventes at skulle gennemgå en omfattende modernisering og effektivisering med henblik på at imødekomme fremtidens krav. Der pågår i den forbindelse i øjeblikket et analysearbejde, som kan føre til ændringer i forhold til forsvarschefens organisatoriske placering og præcise ansvarsområde.

Kvalifikationskrav
Den kommende forsvarschef skal have en militær baggrund, stor indsigt i især forsvarets operative virksomhed, ledelseserfaring på højt niveau samt erfaring i at indgå i internationale fora.

Den kommende forsvarschef skal tillige være en person, der er parat til at indgå i løsningen af forsvarets udfordringer i de kommende år og konstruktivt bidrage til den udvikling og omstilling, som forsvaret og ledelsen heraf i den sammenhæng vil komme til at undergå.

Den kommende forsvarschef forventes at besidde særdeles gode og klare kommunikationsevner.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Ansættelsen sker på overenskomst, tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår og må forventes at ville kunne ske på åremål. Stillingen er klassificeret som general/admiral i lønramme 41. Lønrammelønnen er 821.385,00 kr. årligt. Hertil kommer et topcheftillæg på 180.477,88 kr. årligt samt eventuelt kvalifikationstillæg. Åremålstillægget vil blive fastsat på baggrund af en forhandling mellem Forsvarsministeriet og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt opretholde denne sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet.

Der gøres opmærksom på, at man ved ansættelse bliver omfattet af lov om Forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtigelse til deltagelse i fredsskabende, fredsbevarende mv. operationer.

Information
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets departementschef.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgning vedlagt CV, anbefalinger og bedømmelser stiles til Dronningen og sendes til Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42 – 1060 København K, mrk. FC – Personalekontoret. Elektroniske ansøgninger sendes til fmn@fmn.dk, mrk. FC – Personalekontoret.

Ansøgningsfristen var mandag den 20. februar 2012, kl. 12.00.

Forsvarsministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race eller etnisk tilhørsforhold til at søge.