Regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) indgik i april måned i år aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ændret og markant forenklet organisering af ledelsen af Forsvaret. Formålet var blandt andet at effektivisere ledelsen, reducere antallet af niveauer samt at sikre en koordineret og effektiv ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse.

Aftalen indebærer, at effektiviseringen af ledelsen skal skabe et provenu på 170 mio. kr. årligt i 2017. Provenuet opnås ved at fjerne et niveau i strukturen samt gennem effektiviseringer. Et væsentligt element i aftalen er, at overordnet planlægning, ressourceallokering og økonomistyring samt personalestrategi integreres og samles i departementet, som således bliver større i forhold til den nuværende organisering.

Forsvarsministeriets departement har nu taget et af de første store skridt. Departements nye organisation er designet, og der er gennemført en bemandingsproces blandt de medarbejdere i departementet og i Forsvarsstaben, som løser de opgaver, der i fremtiden vil skulle løses i departementet.

Den del af bemandingsprocessen, der nu er gennemført, har resulteret i, at der er relativt få medarbejdere, civile som militære, hvis kompetencer Forsvarsministeriet ikke længere har brug for i den nye organisation.

Den nye organisering af departementet forventes implementeret i løbet af efteråret i de eksisterende fysiske rammer på Holmen og i Holmens Kanal. Der skal senere ske flytning til et nyt fælles domicil i København, hvilket forventes at kunne ske i 2015.

Arbejdet med at designe den kommende Værnsfælles Forsvarskommando er i fuld gang, og bemandingsprocessen forventes indledt efter ferien med implementering i løbet af efteråret, idet enkelte elementer først kommer på plads væsentlig senere.